Afbeelding
placeholder_arrow_blauw2
Afbeelding
placeholder_arrow_blauw2

Positieve benadering van cyberweerbaarheid

Projectleider
Jurjen Jansen
Looptijd
september 2023 t/m september 2024
Domeinen
Bestuur en recht & Digitale veiligheid

Met dit onderzoek willen de potentiële waarde van de menselijke factor in digitale weerbaarheid benadrukken. In deze verkennende studie hebben we de volgende doelen geformuleerd: 1) Aanvullen van de theoretische onderbouwing van het human-as-solution paradigma in een holistische benadering van cyberweerbaarheid waarin technologische, menselijke en organisatorische aspecten samenkomen. 2) Ontwikkelen van een handelingskader waarmee de digitale weerbaarheid van eindgebruikers wordt vergroot vanuit die benadering. 

Wat is de aanleiding voor het project? 

Er heerst een fundamenteel misverstand in de aanpak van digitale veiligheidsvraagstukken binnen organisaties, namelijk de overtuiging dat mensen de zwakste schakel vormen in cybersecurity. Deze zienswijze doet geen recht aan de veelal complexe socio-technische omgeving waarin wordt gewerkt, en werkt bovendien demotiverend. Voor de fysieke veiligheidssector beschrijft Hollnagel een Safety-II benadering. Deze benadering moedigt aan tot een meer positieve kijk op veiligheid, waarbij de focus ligt op het versterken van wat goed gaat naast het voorkomen van wat fout kan gaan. Wij verkennen in dit onderzoek een dergelijke aanpak voor digitale veiligheid, wat wij mensgerichte cyberweerbaarheid noemen. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de mensgerichte benadering van cyberweerbaarheid kan bijdragen aan het handelingsperspectief van eindgebruikers binnen het domein van cybersecurity.

Wie is het projectteam?

  • Jurjen Jansen en Sander Ebbers namens NHL Stenden Hogeschool
  • Remco Spithoven en Bruno Verweijen namens Hogeschool Saxion

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Er worden verschillende methoden ingezet: literatuuronderzoek, expertinterviews en een ontwerpsessie 

Projectpartners

  • Hogeschool Saxion. 
    NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Saxion (en de Haagse Hogeschool)  werken samen binnen het expertisenetwerk Cyberweerbaar NL (cyberweerbaarnl.nl).