Afbeelding
Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities
Afbeelding
Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Projectleider
Dr. Jurjen Jansen
Looptijd
januari 2021 t/m december 2021
Domeinen
Digitale veiligheid

Gemeenten gebruiken steeds vaker smart-city toepassingen, zoals drones om bosbranden op te sporen en sensoren in de weg die de verkeersdoorstroming verbeteren. Naast verschillende voordelen is (digitale) veiligheid van deze toepassingen een onderbelicht thema. De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en het lectoraat Cyber Security & Safety van de Haagse Hogeschool doen samen onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van smart city-toepassingen en zoeken naar oplossingen hoe deze aan te pakken.

Wat is de aanleiding van het project?

Met smart-city innovaties kan de leefbaarheid in gemeenten worden vergroot, bijvoorbeeld door de doorstroom van het verkeer te verbeteren, vuilnis op tijd op te halen of toezicht te verbeteren. Vanuit de gemeentelijke praktijk en wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat de veiligheid van die innovaties een onderbelicht aspect is. Wanneer de veiligheid onvoldoende is geborgd kunnen bijvoorbeeld hackers of activisten smart city-toepassingen ontregelen, met alle gevolgen van dien. Ook de juridische spelregels en de verantwoordelijkheidsverdeling zijn niet voldoende duidelijk en een punt van zorg in gemeentelijke organisaties. Dit wordt mogelijk versterkt door de veelomvattendheid en het domein doorsnijdende karakter van smart-city kwesties.

Smart cities bieden enorme mogelijkheden voor innovaties, maar zonder serieuze aandacht voor de veiligheid van die innovaties komen ze onder druk te staan en zal de technologische, maatschappelijke en daarmee economische vooruitgang aan winst inboeten.

Welk probleem lost het project op?

Vaststellen hoe digitaal veilig smart city-toepassingen zijn en om concrete oplossingen aan te reiken om die veiligheid te verbeteren, zoals ontwerp protocollen en governance-structuren. Bij complexere dilemma’s worden nader uit te werken oplossingsrichtingen aangeboden. Dit onderzoek is een eerste stap om samen met gemeenten en coalities innovatief onderzoek te doen op een domein met veel technologische vernieuwingen en meerdere kennislacunes. Het is een opmaat richting langlopend onderzoek op dit relevante beleidsterrein waar kansen voor gemeenten, ondernemers en burgers bij elkaar komen.

Projectteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden hogeschool en het lectoraat Cybersecurity en Safety van de Haagse Hogeschool. Namens de onderzoeksgroep Cybersafety werken Jurjen Jansen, Willem Bantema en Saskia Westers aan dit onderzoek.

Projectaanpak

Case studies (interviews, dossiers, observaties) en literatuuronderzoek.

Projectpartners

  • Lectoraat Cybersecurity en Safety van de Haagse Hogeschool
  • Gemeenten en bedrijven (Cybersprint, Hikvision en VCS Observation)
  • The Hague Security Delta