Afbeelding
Header student agency change labs
Afbeelding
Header student agency change labs

Student agency-change labs

Het ontwikkelen van een leercultuur gericht op het bevorderen van student agency van vo-leerlingen en mbo-studenten in opleidingsscholen in Noord-Nederland
Projectleider
Siebrich de Vries & Marco Mazereeuw
Looptijd
mei 2023 t/m mei 2027
Domeinen
Educatie

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft 550.000 euro subsidie toegekend om  onderzoek te doen naar de ontwikkeling van kansengelijkheid in het onderwijs in Noord-Nederland. Vanaf mei 2023 gaan vo- en mbo-scholen in Groningen en Friesland gezamenlijk aan de slag.

Wat is de aanleiding voor het project?

Scholen in de noordelijke regio staan voor de grote opgave om vo-leerlingen en mbo-studenten gelijke kansen te bieden. Kansengelijkheid kan worden gestimuleerd door leerlingen en studenten te ondersteunen bij het nemen van eigen regie. Hoewel er steeds meer kennis op dit gebied komt, vinden onderzoek en onderwijspraktijk elkaar maar mondjesmaat. Met dit praktijkgerichte onderzoek willen we dat veranderen.

Projectteam

  • NHL Stenden Hogeschool
  • Hanzehogeschool
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Openbaar Onderwijs Groningen,
  • Opleidingsschool Ommelanden
  • Firda

Studenten, lerarenopleiders, docenten, praktijkopleiders en onderzoekers van de scholen en lerarenopleidingen gaan nauw met elkaar samenwerken in zogenaamde change labs. Studenten van de lerarenopleidingen doen onderzoek in de praktijk. Nu is dat vaak een wat geïsoleerde klus maar met deze subsidie krijgen de scholen waar ze stagelopen meer tijd en ruimte voor onderzoek. Daarnaast gaan de lerarenopleidingen er ook mee aan de slag. De verwachting is dat kansengelijkheid en eigen regie van leerlingen en docenten een gebruikelijk gespreksonderwerp wordt in de scholen en dat het uiteindelijk in de onderwijspraktijk terecht komt.

Projectaanpak

Het onderzoek gebeurt onder leiding van het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep van NHL Stenden. Er zal worden nagegaan of kansengelijkheid en eigen regie van leerlingen en docenten inderdaad een gebruikelijk gespreksonderwerp wordt in de scholen en of het uiteindelijk in de onderwijspraktijk terecht komt. Tegelijkertijd wordt ook inhoudelijk nagegaan hoe de eigen regie van studenten en leerlingen in de verschillende contexten kan worden versterkt. Het onderzoek biedt naast resultaten ook ruimte voor netwerken en kennisdeling. Veel scholen worstelen met het bieden van gelijke kansen want hoe weet je nou als docent of begeleider wat wel en niet werkt. Met dit onderzoek hopen we al bestaande kennis hierover te kunnen bundelen en delen en deze verder te ontwikkelen.