Jurjen Jansen en Willem Bantema benoemd als lectoren Cybersafety bij NHL Stenden

Per april 2022 benoemt de onderzoeksgroep Cybersafety aan de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool twee nieuwe lectoren: Jurjen Jansen en Willem Bantema dragen met hoogwaardig praktijkgericht onderzoek en onderwijs bij aan een veiligere digitale samenleving. “Het is onbestaanbaar dat mensen wel verontrust zijn door inbraken in de buurt en tegelijkertijd niet door hebben dat de deuren van hun digitale huis wijd openstaan.” 

De toename van digitale incidenten, cybercrime, online aangejaagde orderverstoringen en andere vraagstukken rondom digitalisering en veiligheid maken de urgentie van het thema Cybersafety onmiskenbaar duidelijk. Professionele organisaties en particulieren kunnen niet langer om de effecten van digitalisering heen. “Ons onderzoek draagt bij aan inzicht in houding, gedrag en mogelijkheden om enerzijds veiliger digitaal gedrag tot stand te brengen en anderzijds dit gedrag te faciliteren”, vertelt lector Jurjen Jansen.

Richard Delger, directeur van de Thorbecke Academie, is enthousiast over de benoeming van beide lectoren. “We zijn erg blij dat we Jurjen en Willem, beiden een autoriteit op hun terrein, hebben weten vast te leggen op dit belangrijke onderzoeksterrein. Het onderzoek van de onderzoeksgroep Cybersafety leidt met regelmaat tot Tweede Kamervragen, tot agendering van nieuwe veiligheidsproblematiek en tot oplossingen die direct impact hebben op de praktijk van onze opdrachtgevers.”

Onderzoeksterrein van Jansen
Het onderzoeksterrein van Jurjen Jansen richt zich op de digitale weerbaarheid van mens en organisatie. “Het gaat daarbij om het versterken van een essentiële schakel in de keten van informatiebeveiliging: de eindgebruiker”, legt hij uit. In de afgelopen jaren heeft Jansen onderzoek gedaan naar de (on)veiligheid van het digitaal betalingsverkeer vanuit een gebruikersperspectief, de uitdagingen van gemeenten bij cybercrises en het cyberkennisniveau bij de politie.

Onderzoeksterrein van Bantema
Het onderzoeksterrein van Willem Bantema richt zich op de rol van bestuur bij digitalisering en digitale veiligheid. “In de laatste twee jaar is duidelijk geworden dat de online en offline wereld sterk door elkaar lopen. Maatschappij en technologie ontwikkelen zich sneller dan overheden en het recht. Dat leidt tot fricties.” Bantema bracht onder andere bestuurlijke veiligheidsuitdagingen rond digitalisering in kaart en vroeg meer specifiek aandacht voor bevoegdheden van burgemeesters bij online handhaving en signalering. Daarnaast deed hij onderzoek naar digitale veiligheid en verantwoordelijkheid bij ontwikkeingen rondom het fenomeen smart cities.

Vernieuwing in het onderwijs
Nieuwe ontwikkelingen binnen cybersafety zijn aan de orde van de dag. Bantema: “Met ons onderzoek willen we studenten en de beroepspraktijk beter voorbereiden op huidige en toekomstige bestuurlijke digitale veiligheidsuitdagingen. Met ons onderzoek jagen we vernieuwing in het curriculum van onze opleidingen aan. Samen met collega’s ontwikkelen we continu het onderwijs binnen de Thorbecke Academie en NHL Stenden op deze terreinen.”

Nieuwe projecten
Momenteel houden Jansen en Bantema zich bezig met nieuwe projecten binnen hun onderzoeksterrein. Jansen is vanuit de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân bezig met een project dat als doel heeft om mkb’ers in Noordoost Fryslân blijvend digitaal weerbaar te maken. Dit project voert hij samen met collega’s en partners Stichting Cybersafety Noord Nederland, ROC Friese Poort en IntegriPro uit. Daarnaast onderzoekt Jansen met een team onderzoekers van NHL Stenden, de Politieacademie en de Open Universiteit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de rol van encryptie in de strafrechtketen.

Bantema voert momenteel samen met collega’s van NHL Stenden een onderzoek uit in opdracht van regio IJsselland naar de mogelijkheden die de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) biedt aan burgemeesters om online aangejaagde ordeverstoringen aan te pakken. Bij het project zijn ook bestuursrechtadvocaten van AKD en collega’s van de Open Universiteit betrokken (OU). Daarnaast brengt hij samen met collega’s van de Thorbecke Academie en de Rijksuniversiteit Groningen voor de gemeente Amsterdam in kaart welke evidence- en practicebased online interventiemogelijkheden er zijn om de online en offline veiligheid te vergroten. Dat is hard nodig want veel ordeverstoringen en geweld worden online aangewakkerd.

Over de lectoren
Jurjen Jansen promoveerde in 2018 aan de Open Universiteit op het terrein van behavioural information security. Jansen richt zich in zijn onderzoek op digitalisering en veiligheid, en heeft specifiek oog voor de digitale weerbaarheid van mens en organisatie. Thema’s hierbinnen zijn risicoperceptie, bewustwording en gedragsverandering op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast richt hij zich op politiewerk in een gedigitaliseerde samenleving. Jansen is tevens verbonden aan de sector Kennis en Onderzoek binnen de Politieacademie. Daar houdt hij zich primair bezig met de ontwikkel- en veranderopgave voor een digitaalvaardige en digitaalweerbare politie. Jansen heeft veel ervaring met hoogwaardig praktijkgericht onderzoek op het gebied van digitalisering en veiligheid. Tot slot is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van cybersafety-onderwijs.

Willem Bantema promoveerde in 2016 als rechtssocioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft inmiddels elf jaar ervaring op het gebied van kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek en is nu ruim vijf jaar actief op het gebied van bestuur en digitalisering waar hij een sterk agenderende rol heeft. Bantema is onder andere bekend van het onderzoek ‘Burgemeesters in cyberspace’. Dit onderzoek vormt het fundament van zijn huidige onderzoeksprogramma rond ‘Bestuur en digitalisering’ en de talrijke onderzoeken die achtereenvolgens op dit terrein zijn uitgevoerd met verschillende actoren in het veiligheidsdomein en die landelijk veel weerklank hebben gevonden. Bantema werkt hierin volop samen met partners zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), maar ook met kennispartners van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij actief betrokken bij de ontwikkeling van cybersafety-onderwijs.