Projectleider: Dr. Anouk Donker

Door studenten te bevragen en goed naar hun antwoorden te luisteren, ontwikkelen we handvatten voor docenten om betekenisvol, goed onderwijs vorm te geven met aandacht voor de persoonlijke én professionele ontwikkeling van studenten. Door aandacht te besteden aan hun manier van leren en hun welzijn, worden onze studenten goed voorbereid op hun rol als professional in hun toekomstige, dynamische werkveld.

Afbeelding
HowULearn

Wat is de aanleiding voor het project?

De ontwikkeling van het DBE onderwijsconcept berust op een combinatie van theoretische uitgangspunten die in eerdere contexten hun waarde hebben bewezen. Nu DBE grotendeels is ingevoerd, zal moeten blijken wat de daadwerkelijke effecten van dit nieuwe onderwijsconcept zijn. Eén van de manieren waarop dit onderzocht wordt, is middels de vragenlijst ‘HowULearn’, ontwikkeld aan de universiteit van Helsinki, waarmee het lectoraat DBE een samenwerking heeft.

Middels deze vragenlijst wordt inzicht verkregen in verschillende thema’s: hoe studenten hun onderwijs percipiëren, hoe studenten leren, in hoeverre zij werken aan algemene professionele competenties (aanvullend op hun beroepsprofiel) en hun welzijn. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarmee op meerdere niveaus interessant: op hogeschoolniveau geven ze inzicht in DBE vanuit het perspectief van onze belangrijkste stakeholders; de student. Op opleidingsniveau wordt feedback gegeven over het curriculum én het welzijn van ‘eigen’ studenten. Tot slot kunnen studenten inzicht krijgen in hun eigen leerproces en hoe zij dit, waar nodig, kunnen verbeteren.

Welk probleem lost het project op?

Onderwijs wordt vaak geëvalueerd met als doel dit te verbeteren. In aanvulling op module-evaluaties en de meer kwalitatieve analyses, is het belangrijk om aanvullend ook andere informatie te verzamelen.

Een goede vragenlijst, die verder kijkt dan alleen tevredenheid van studenten, voldoet aan drie voorwaarden

  1. de vragen moeten gebaseerd zijn op een theoretisch kader over lesgeven en leren in het hoger onderwijs
  2. de vragenlijst moet empirisch worden getoetst om de validiteit ervan vast te stellen
  3. de vragenlijst moet eerder gericht zijn op een gehele opleiding dan op één enkele cursus.

De HowULearn vragenlijst voldoet aan al deze criteria en geeft een breder perspectief op de ervaringen van studenten. Door op basis van deze inzichten de onderwijsomgeving aan te passen waar nodig, kan het leren worden beïnvloed.

Wie is het projectteam?

De oorsprong van dit onderzoek ligt bij (de voorloper van) het lectoraat DBE. Met ingang van 2021 wordt dit onderzoek gedaan in nauwe samenwerking met de coördinatoren van Thema 2 (studentbegeleiding) en Thema 3 (studiesucces) van de Kwaliteitsafspraken.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten? 

In de meest recente resultaten (studiejaar 2020-2021) zijn ruim 800 studenten van 46 opleidingen vertegenwoordigd. In algemene zin valt op dat studenten positief zijn over hun binding met de opleiding en al aardig tot ‘diep leren’ in staat zijn. Aandacht mag er vooral zijn voor zogenaamde ‘alignment’ binnen opleidingen. Naast dit globale beeld is het zinvol te kijken naar resultaten op opleidingsniveau; tussen opleidingen bestaan grote verschillen en het is interessant van elkaar te leren en ‘good practices’ met elkaar te delen. Opleidingen hebben een terugkoppeling ontvangen en er draait momenteel een pilot waarbij docenten en studenten resultaten bespreken tijdens SLB gesprekken.