OndernemenNu

Ecomlab vormt het kenniscentrum waaronder de vijf opleidingen van de School of Business, gespreid over de locaties Leeuwarden en Emmen, een breed spectrum aan onderzoeksactiviteiten (gaan) uitvoeren. De overkoepelende thematische noemer waaronder Ecomlab haar activiteiten bundelt, is onderzoek naar Corporate Social Responsability (CSR): geoperationaliseerd naar innovatie van bedrijven & regio en naar duurzame (groene) logistiek. De onderzoeksgroep OndernemenNu doet onderzoek ten behoeve van duurzame regionale ontwikkeling met een focus op slow craftsmanship.

De missie van het Ecomlab is om een bijdrage te leveren aan de onderzoekskwaliteiten van studenten en medewerkers alsmede kennisvalorisatie te bevorderen. In dit lectoraat van de Academie Commer & International Business staat de rol en waarde van professionals voor ondernemingen centraal. OndernemenNu sluit zich daarmee aan bij de 10 procent van lectoraten die zich landelijk richt op het thema ondernemen. De naamgeving van het lectoraat OndernemenNu verwijst naar de actuele socio-economische omgeving waarin organisaties opereren: een economie die transformeert van een kenniseconomie naar een innovatieve dienstenindustrie, de trend van verdere internationalisering, economische onzekerheid, een flexibele arbeidsmarkt die zorgt voor sociale onzekerheid ook onder hoger opgeleide professionals en automatiseren van werkzaamheden. Deze ontwikkelingen inspireren ondernemers tot allerlei innovatieve organisatievormen, maar lijken haaks te staan op de vorming van vakmanschap die om tijd voor training en reflectie vraagt (slow craftsmanship). De complexe verbinding tussen professionele beroepen en organisaties behoeft meer studie. Het creëren, institutionaliseren en aansturen van nieuwe vormen van professionaliteit in organisaties is een buitengewoon actueel, maar tot op de dag van vandaag nog weinig onderzocht terrein.

Onderzoeksvraag

Het lectoraat OndernemenNu wil een praktische bijdrage leveren aan het ontwikkelen van kennis over professionals in organisaties en de toepassing van die inzichten in het hoger beroepsonderwijs. Hoe wordt professionaliteit in de nieuwe economie gedefinieerd? Hoe kunnen organisaties zo worden ingericht dat zij hun professionals faciliteren en bedrijfsresultaten verbeteren? En hoe kan professionaliteit toegankelijker worden gemaakt voor kwetsbare groepen als vluchtelingen, mbo’ers die hun baan verliezen door digitalisering, informele verzorgers of vrijwilligers? Het lectoraat sluit hiermee aan bij de nationale wetenschapsagenda 2016, die stelt: 'Hoe blijven de beroepsbevolking en haar organisaties vitaal en veerkrachtig in het licht van de uitdagingen van de 21ste eeuw'?

Samenwerking

Het lectoraat OndernemenNu is verankerd in de curricula van de opleidingen HRM en Bedrijfskunde en voert praktijkgericht onderzoek uit in nauwe samenwerking met docenten, studenten en organisaties in het eigen netwerk. Ecomlab zoekt op de eerste plaats regionale verankering, maar de internationale setting van de Academie Commerce & International Business betekent dat de internationale locaties op den duur ook vergelijkbaar onderzoek in hun eigen setting kunnen (gaan) verrichten.

Onderzoeksmethode

De gehanteerde methodologie is action research, waarbij afhankelijk van de onderzoeksvraag zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt. Het betreft in deze fase van de onderzoeksgroep met name onderzoeksprojecten door studenten van de opleidingen HRM en Bedrijfskunde. Tijdens het praktijkonderzoek maken studenten zich de nieuwe inzichten over professionalisme eigen en leiden meta-analyses van het onderzoek tot publicaties. De komende jaren wordt hieraan onderzoek door leden van de kenniskring van OndernemenNu toegevoegd.

Team Kenniskring

De kenniskring bestaat uit docenten van de opleidingen IABA en HRM. Ruud Koornstra, eigenaar van Tendris en Delta-9, draagt als beoogd associate lector bij aan de gezochte synergie tussen onderwijs en ondernemers. Het lectoraat werkt daarnaast samen met het hogeschool brede project van NHL Stenden naar ‘leven lang leren’ en zoekt aansluiting bij (internationale) wetenschappelijke instituten.

In februari 2017 vond de inauguratie van het lectoraat plaats.

Contact

Heb je vragen over het lectoraat OndernemenNu? Neem dan contact op met Jacqueline Rietveld, jacqueline.rietveld@stenden.com.

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Ondernemen
Rengerslaan 8-10
Postbus 1298
8900 CG Leeuwarden

jacqueline.rietveld@stenden.com