Afbeelding
Lectoraat Green Logistics doet onderzoek naar circulaire bedrijfsmodel

Green Economics & Process Optimization

De noodzaak om te verduurzamen wordt steeds urgenter en raakt steeds meer elementen in het bedrijfsdomein. De wereld en economie veranderen snel en voor bedrijven is het essentieel om mee te bewegen in deze veranderingen om competitief te blijven. Het lectoraat "Green Logistics" sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) "Waardig werk en economische groei".

Vanuit het lectoraat Green Logistics combineren we idealen met pragmatisme door te onderzoeken hoe het verduurzamen van processen, producten, diensten en ketens positief kan bijdragen aan de concurrentiepositie van bedrijven en regio’s. Logistiek omvat hierbij transport, maar wordt ook breder gedefinieerd als de organisatie van de volledige keten. In geval van het laatste dekt de Engelstalige term ‘supply and demand chain management’ de lading beter. 

Studenten en professionals

Een kernactiviteit van het lectoraat is het doen van onderzoek. Een team van professionele en ervaren docent-onderzoekers staat voor je klaar, maar eveneens dragen gemotiveerde en creatief-denkende studenten graag een steentje bij. Per project bekijken we opnieuw of en, zo ja, welke rol studenten kunnen spelen in een onderzoek en gaan we gezamenlijk de uitdagingen van vraagstukken uit het bedrijfsleven en de overheid aan. Studenten kunnen een rol spelen 1) als stagiair, 2) vanuit de derdejaars Green Minor die zich specifiek richt op duurzame logistiek en 3) als afstudeerder.

Aanpak

Het lectoraat staat in dienst van student, docent en het werkveld. Gezamenlijk gaan we onderzoeken hoe we de regio en bedrijven competitief kunnen houden door te verduurzamen. Onderzoeken kunnen in opdracht van een bedrijf of overheid worden uitgevoerd, maar het is ook mogelijk om gezamenlijk te brainstormen over ideeën. Veel ondernemers geven aan wel ‘iets’ met duurzaamheid te willen doen, maar weten niet goed wat. Wij komen graag langs bij je bedrijf om gezamenlijk te brainstormen. Wanneer je geïnteresseerd bent in het laten doen van onderzoek door het lectoraat gaan wij met onze subsidieadviseurs op zoek naar een geschikte subsidie.

Focusgebied

De economie gaat veranderen en dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Bedrijfs- en verdienmodellen veranderen omdat in toenemende mate bedrijven gebruiksrecht in plaats van eigendomsrecht verkopen. Zo verkoopt Philips aan een aantal bedrijven bijvoorbeeld licht in plaats van lampen. Het bedrijf blijft hiermee eigenaar van het product en dus de grondstoffen en verandert daarmee de lineaire productieketen in een circulaire. Het gebruik van biotische grondstoffen als alternatief voor fossiele kan ook grote gevolgen hebben voor bedrijven. Waar vindt men voldoende massa van voldoende kwaliteit en wat betekenen eigenschappen als seizoensinvloeden en bederfelijkheid voor de productie? Bedrijven worden ook geconfronteerd met markten die niet altijd klaar zijn voor duurzame innovaties en met regelgeving dat verandert. De wereld van verduurzaming is een dynamische. Als lectoraat ondersteunen we het werkveld en onderwijs door te bestuderen hoe ketens op een efficiënte en effectieve manier verduurzaamd kunnen worden en daarin advies te geven. Download onze brochure voor meer informatie over het lectoraat Green Logistics.

Kenniskring

Het lectoraat wordt geleid door Dr. Matthias Olthaar. De kenniskring bestaat verder uit docent-onderzoekers van NHL Stenden en professionals uit het werkveld. De verschillende leden streven naar voortdurende inbedding van de gegenereerde kennis in onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Inaugurele rede

Dr. Matthias Olthaar is op 21 september 2017 geïnaugureerd als lector van het lectoraat Green logistics. Lees zijn inaugurele rede over Green Logistics.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie Economics & Logistics
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen

Esther van der Maten
E: esther.van.der.maten@nhlstenden.com
T: +31 6 82 65 66 15

Teamleden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...