Afbeelding
van sociaal naar collectief
Afbeelding
van sociaal naar collectief

Van individueel naar collectief, een transformatie in de basisondersteuning

Projectleider
Marja Levy
Looptijd
Doorlopend
Domeinen
Zorg en Welzijn

Sinds 2021 voert Amaryllis (welzijnsorganisatie in Leeuwarden) de basisondersteuning aan inwoners in Leeuwarden op een andere manier uit. Het uitgangspunt is nu “collectief tenzij….”. Oftewel, er wordt per persoon gekeken of het mogelijk is om passende ondersteuning in een groep te krijgen. Terwijl voorheen eigenlijk alle basisondersteuning individueel gebeurde. Wat zijn de waarde van groepsgerichte ondersteuning voor bewoners? Dat is de centrale vraag van dit onderzoek.

Vanaf 2021 voert het lectoraat Sociale Kwaliteit onderzoek uit in samenwerking met Amaryllis en studenten die daar stage en onderzoek doen. Ieder jaar brengen we een gezamenlijk onderzoeksrapport uit. De inzichten geven input om de verandering, de werkwijze en de  invulling van de groepen verder vorm te geven.

Wat is de aanleiding voor het project? 

Sinds 2021 geeft Amaryllis op een andere manier vorm aan de basisondersteuning die zij geven aan inwoners van Leeuwarden. In het kort: “van individueel naar collectief”. Deze verandering leidt tot de vraag welke ervaringen inwoners hebben die deelnemen aan een van de verschillende groepsondersteuningen die Amaryllis biedt en wat de waarde hiervan is voor hen.

Jaarlijks wordt een deelonderzoek uitgevoerd en gepresenteerd, zodat de inzichten en resultaten benut kunnen worden bij het verder vormgeven van deze verandering. Deze rapporten worden aan het einde van het jaar opgeleverd over dat desbetreffende jaar.

Welk probleem lost het project op? 

Het onderzoek levert jaarlijks verhalen van inwoners en inzichten over de groepsondersteuning op. Deze worden benut om de doorontwikkeling van de collectieve basisondersteuning vorm te geven en de gemeente inzicht te geven in de meerwaarde van groepsgerichte ondersteuning.

Wie is het projectteam?

  • Amaryllis

  • Lectoraat Sociale Kwaliteit van NHL Stenden Hogeschool 

  • Elk jaar een groep studenten Social Work die actief is bij Amaryllis

Hoe pakt het projectteam dat aan? 

  • Studenten worden getraind in onder andere interviewen en ‘storytelling’ en gaan vervolgens met een aantal bewoners in gesprek om hun verhaal te horen en te presenteren.

  • Alle verhalen bij elkaar worden geanalyseerd en gepresenteerd.

  • Daarnaast wordt ook het perspectief van betrokken sociaal werkers weergegeven.

  • Tot slot wordt in samenwerking met Amaryllis een analyse gedaan op kwantitatief verzamelde data over de aantallen en inhoud van de verschillende groepen.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Uit de interviews met de bewoners en sociaal werkers komt naar voren dat de volgende elementen als waardevol worden ervaren: ervaringen delen en van elkaar leren; sociale contacten opdoen; kennis en vaardigheden vergroten; eigen kwaliteiten en talenten inzetten en de prettige sfeer in de groepen. De vier voorwaarden van Sociale Kwaliteit komen naar voren in de verschillende groepen. Het is afhankelijk van het thema van de groep welke voorwaarden het meest worden versterkt, maar het blijkt dat Sociale cohesie in alle groepen aan de orde is. In het rapport is bij de waardevolle elementen van groepsgerichte ondersteuning een koppeling gemaakt met de vier voorwaarden van Sociale Kwaliteit. Ook hier blijkt dat als het gaat over de waarde van groepsgericht werken, alle vier de voorwaarden van Sociale Kwaliteit hierin terugkomen. Oftewel groepsgerichte ondersteuning draagt bij aan het versterken van Sociale kwaliteit van bewoners. Alle bewoners hebben positieve ervaringen met groepsgerichte ondersteuning.

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...