Afbeelding
Gebouw Rengerslaan 10 buitenkant
Afbeelding
NHL Stenden studenten positief gestemd over studiebegeleiding

WSDF Versterken ondersteuning zelfstandig wonende ouderen

Projectleider
Roos van Veen
Looptijd
juni 2023 t/m december 2025
Domeinen
Zorg en Welzijn

We staan voor de grote uitdaging in het sociaal en zorgdomein om ervoor te zorgen dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, binnen de beschikbare budgetten. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, leiden ertoe dat er de komende jaren een groter beroep gedaan wordt op zorg en ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat ouderen zodanig worden ondersteund dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.   Het ministerie van VWS heeft aan de Werkplaatsen Sociaal Domein gevraagd om ook aan dit thema een bijdrage te leveren, aan (de kennis over en ervaringen bij) het langer zelfstandig kunnen wonen van ouderen en de Werkplaatsen Sociaal Domein kunnen daarbij een belangrijke rol spelen!   

Daartoe is in 2023 een extra project gestart met als doel de ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen in Friesland te versterken. Dat doen we door middel van het doorontwikkelen van vier bestaande- en het ontwikkelen van meerdere nieuwe - interprofessionele leernetwerken (waarin ook de doelgroep actief is vertegenwoordigd) in Friesland, zodat structureel gewerkt wordt aan het versterken van deze zorg en ondersteuning. Een leernetwerk is een samenwerkingsverbanden tussen professionele hulpverleners waarbij hun onderlinge samenwerking wordt versterkt. In een leernetwerk zitten idealiter mensen die een gevoel van verantwoordelijkheid en urgentie delen en die vertegenwoordigd zijn vanuit verschillende disciplines en verschillende lagen in organisaties. Op deze manier kan aan de hand van diverse perspectieven een dialoog ontstaan en kan men als groep ‘deelnemen aan de waarheid’ (Bohm, 2020) om te komen tot vernieuwende inzichten en manieren van werken. 

Afbeelding
Video

Dit project wordt uitgevoerd vanuit de WSD Friesland

Meer informatie over de WSD Friesland

Projectaanpak 

De afgelopen jaren is binnen de NHL Stenden Hogeschool veel positieve ervaring opgedaan met het opzetten van interprofessionele leernetwerken. Zo zijn er al interprofessionele leernetwerken opgezet in Eastermar, Harkema, Buitenpost, Tytsjerksteradiel en Surhuisterveen. Gemeenten, zorgprofessionals en sociaal professionals zijn daarin belangrijke samenwerkingspartners. Met deze partners is besloten om de komende jaren te investeren in het versterken van de ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen in Friesland door middel van het doorontwikkelen van bestaande- en het ontwikkelen van nieuwe interprofessionele leernetwerken, waarin ook de doelgroep actief vertegenwoordigd is. Op die manier  kan  structureel gewerkt wordt aan het versterken van  zorg en ondersteuning. Daarbij zorgen we voor het overdraagbaar maken van behaalde resultaten  

Opbrengsten en resultaten 

Friese gemeenten worden uitgenodigd om met 'hun' zorg- en welzijnsorganisaties aan te sluiten bij het project, waarbij de begeleiding wordt uitgevoerd of aangeboden? vanuit één van de lokale partners. Alle procesbegeleiders worden met de inzet van  een train-de-trainer-programma vanuit NHL Stenden intensief begeleid. Opgedane kennis wordt gedeeld met de llernetwerken onderling en mogelijk daarbuiten tijdens  systematisch georganiseerde provinciale bijeenkomsten.  Op landelijk niveau worden de resultaten van dit project gedeeld binnen de Associatie van Werkplaatsen Sociaal Domein 

Link naar boekje leernetwerken 

Volgt nog...

 

Projectpartners 

Onze projectpartners bij aanvang van het project: 

  • Vereniging Friese Gemeenten 
  • Gemeenten Achtkarspelen
  • Tytsjerksteradiel en Sûdwest Fryslân 
  • Kwadrantgroep
  • Kearn
  • Sociaal Collectief
  • Thuiszorg SWF/ Thuiszorg Het Friese Land 

We werken in dit project nauw samen met WSD Noord en binnen FAITH Research.