Wettelijk en Instellingscollegegeld

Sta je ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool, dan betaal je collegegeld. Er zijn twee vormen van collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Voor deze vormen worden verschillende tarieven in rekening gebracht.

Collegegeld 2021/22

Jaarlijks stelt de minister van OCW de hoogte van het wettelijke collegegeld vast. Het wettelijk collegegeld voor 2021/22 is vastgesteld op € 2.168. De minister heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs besloten het wettelijke collegegeld eenmalig te halveren en vast te stellen op € 1.084. Om zodoende studenten enigszins te compenseren voor de verminderde studiemogelijkheden gedurende de Coronaperiode.

NHL Stenden heeft in het verlengde daarvan besloten om deze korting van € 1.084 ook door te voeren op de hoogte van het instellingscollegegeld voor alle reguliere CROHO opleidingen op alle niveaus (Ad, Bachelor en Master).

Wettelijk Collegegeld

Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld moet je aan onderstaande drie voorwaarden voldoen:

 • Je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs.
 • Je hebt geen vergelijkbaar diploma behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.
 • Je voldoet aan de nationaliteitseis. Dat betekent dat je:
  - uit 1 van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Suriname komt, of
  - familie bent van een niet-Nederlandse EU-burger die in Nederland woont of
  - een verblijfsvergunning hebt die recht geeft op studiefinanciering.

Op de website van DUO vind je uitgebreide informatie over de voorwaarden voor wettelijk collegegeld. Hieronder vind je een overzicht van het wettelijk collegegeld dat je betaalt voor onze opleidingen.

Voltijd

 

2020-2021

2021-2022

Bachelor

€2.143

€1.084

Associate degree

€2.143

€1.084

Master

€2.143

€1.084

 Deeltijd / duaal

 

2020-2021

2021-2022

Bachelor

€2.143

€1.084

Associate degree

€2.143

€1.084

Master

€2.143

€1.084

 

Instellingscollegegeld 2020-2021

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld dan betaal je het instellingscollegegeld. Hieronder vind je een overzicht van het instellingscollegegeld dat je betaalt voor al onze opleidingen.

Voltijd

 

2020-2021

2021-2022

Bachelor

€8.350

€7.266

Associate degree

€8.350

€7.266

Master

€8.350

€7.266

Deeltijd/Duaal

 

2020-2021

2021-2022

Bachelor

€8.350

€7.266

Associate degree

€8.350

€7.266

Master

€8.350

€7.266

Uitzonderingen

 

2020-2021

2021-2022

Bachelor Vaktherapie verkort voltijd

€3.800

€2.716

Bachelor Pedagogiek deeltijd

€3.800

€2.716

Bachelor Social Work deeltijd

€3.800

€2.716

Ad Service, Welzijn en Zorg deeltijd

€3.800

€2.716

‘Bachelor Deeltijd Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Deeltijd Pabo)’

€3.800

€2.716

Bachelor Deeltijd Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad, voor alle vakken met uitzondering van leraar Fries

€6.150

€5.066

Bachelor deeltijd Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries

€2.143

€1.084

Master Content & Media Strategy €11.800 €10.716

Master International Leisure and Tourism Studies voltijd

€11.800

€10.716

Master International Hospitality and Service Management voltijd

€11.800

€10.716

Master International Hospitality and Service Management deeltijd

€6.925

€5.841

Master Lerarenopleidingen deeltijd

€6.925

€5.841

Master Leraar Fries deeltijd

€2.143

€1.059

Master joint degree Social Work deeltijd (in samenwerking met Hanzehogeschool)

Volgt z.s.m.

Volgt z.s.m.

Master joint degree Kunsteducatie deeltijd (in samenwerking met Hanzehogeschool)

Volgt z.s.m

Volgt z.s.m

Master Duaal Polymer Engineering (in samenwerking met Windesheim, binnenkort meer info hierover)

€9.750 (of €5.090 per module)

€9.750 (of €5.090 per module)

Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald, zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen:

 • Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet in de hbo-sector onderwijs of gezondheidszorg.
 • Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag dan niet onderbroken worden.
 • Studenten die via het UAF aangemeld worden, komen in aanmerking voor het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Hoogte van het instellingscollegegeld

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. De hogeschool ontvangt voor studenten die het instellingscollegegeld moeten betalen geen rijksbijdrage meer en daarom is het instellingscollegegeld doorgaans gebaseerd op het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool anders had ontvangen. Op deze wijze ontvangt de hogeschool een vergelijkbaar bedrag als voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen.

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019

Wil je beginnen met een nieuwe studie in 2018-2019? Dan heb je waarschijnlijk recht op een halvering van het collegegeld in het eerste jaar. De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit;
 • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;
 • het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten én deeltijdstudenten.

Voor lerarenopleidingen geldt dat je ook het tweede jaar in aanmerking komt voor een halvering van het collegegeld. Lees alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen

Studeer je aan een lerarenopleiding? Dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor halvering van je collegegeld in het tweede jaar van je studie. De halvering van het tweede jaar collegegeld geldt voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit;
 • een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit volgt;
 • het wettelijk collegegeld betaalt.

Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk

Ben je vanaf vanaf studiejaar 2018-2019 aan een bacheloropleding gestart? Dan kom je voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering bij een masterlerarenopleiding.

Voor sommige studenten nog steeds volledig collegegeld

Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:

 • al eerder dan het studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
 • een masteropleiding volgen;
 • het instellingscollegegeld betalen;
 • een opleiding volgen in het niet-bekostigd hoger onderwijs;
 • aan het experiment vraagfinanciering meedoen. 

Leg je alleen examens af en volg je geen lessen (extraneus)?

Volg je geen lessen, maar leg je wel examens af aan NHL Stenden? Dan betaal je het examengeld van €8.150 (studiejaar 2019-2020) of €8.350 (studiejaar 2020-2021).

Bewijs Betaald Collegegeld

Betaal je wettelijk collegegeld en ga je naast je studie bij NHL Stenden nóg een studie doen waarbij je ook recht hebt op wettelijk collegegeld? Dan kun je bij je tweede studie aantonen met een Bewijs Betaald Collegegeld dat je het wettelijke collegegeld al betaalt.

Ook wanneer je alleen een minor bij een andere hogeschool of universiteit gaat doen, kun je daarvoor een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen via dit formulier.

Declaratieverklaring collegegeld

Om digitaal te machtigen via Studielink moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling is dus persoonsgebonden. Dit betekent ook dat een werkgever of uitkerende instantie het collegegeld niet rechtstreeks aan NHL Stenden Hogeschool kan betalen: je moet als student met de digitale machtiging betalen. Zodra dit is gebeurd, kun je een declaratieverklaring opvragen waarmee je bij je werkgever of uitkerende instantie het collegegeld kunt declareren. De declaratieverklaring kun je online aanvragen.

Meer info en vragen

Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met NHL Stenden via studeren@nhlstenden.com of 088-991 7000.