Afbeelding
sfeer-rengerslaan-10-25

Internationaal Ondernemen

Het lectoraat Internationaal Ondernemen is met de benoeming van de lector Mariska van der Giessen eind 2017 opgestart. Tot het team van het lectoraat behoren zes docent-onderzoekers die deels aan de campus in Leeuwarden en deels aan de campus Emmen zijn verbonden. Het lectoraat is ingebed in de Academie Commerce & International Business en is tevens verbonden aan de onderzoeksgroep Vitale Economie.

De onderzoeksprojecten binnen het Lectoraat Internationaal Ondernemen concentreren zich op regionaal onderzoek in internationaal perspectief. Dit kunnen zowel samenwerkingsprojecten met internationale partners zijn als ook (onderzoeks-)projecten die vanuit de provincies Friesland en/of Drenthe in internationaal vergelijkend perspectief worden doorgevoerd.

Onderzoeksfocus

In een al decennia lang steeds verder globaliserende wereld, zien we dat bedrijven in een land als Nederland in toenemende mate steeds meer afhankelijk worden van handel met andere landen. In eerste plaats, maar niet uitsluitend, met Europese handelspartners. Als we kijken naar de meer landelijke regio’s in Nederland dan zien we dat thema’s die vallen onder de noemer van internationaal ondernemen en handeldrijven, export en import zeer van belang zijn.

Nederlandse bedrijven die zich op den duur niet internationaal oriënteren, hebben op lange termijn meestal geen groeiperspectief. Het is dus noodzakelijk voor bedrijven om het internationale perspectief te verkennen of hierin door te groeien. Hoewel dit geen nieuw inzicht is en de bewustwording bij bedrijven in regio’s zoals de provincies Friesland en Drenthe al aanwezig is, kampen veel bedrijven – met name vanuit het MKB – met hele praktische, alledaagse uitdagingen als het gaat om opereren buiten de Nederlandse grenzen of de intensivering van hun internationale activiteiten.

De onderzoeksfocus van dit lectoraat ligt daarom met name op de verkenning van de uitdagingen waar Nederlandse bedrijven tegenaan lopen als zij internationaal (gaan) opereren. De vraag die bij (bijna) alle onderzoeksprojecten overkoepelend kan worden gesteld is:  

“Waar liggen de uitdagingen op het gebied van internationaal ondernemen en hoe zien deze eruit, met name in de regio’s waarin de hogeschool is gevestigd?”

Het doel van het lectoraat is om die reden ook het volgende:

Het wegnemen van de barrières door uit te zoeken hoe deze mogelijke obstakels kunnen worden weggenomen, en hierdoor mee te bouwen aan een verdere economische groei in de provincies Friesland en Drenthe.

Samenwerking

Vertrekpunt voor onderzoeksprojecten binnen dit lectoraat is naast het thematische, internationale perspectief of een samenwerking met internationale partners altijd de samenwerking in de triple-helix setting. Dat is de setting hogeschool (studenten/docenten) – bedrijven (m.n. regionale MKB) – overheid (regionaal, nationaal en Europees niveau).

Op het niveau van de hogeschool betekent dit concreet dat het lectoraat nauw samenwerkt met docenten uit de verschillende opleidingen en minoren van de Academie Commerce & International Business. Daarnaast werkt het lectoraat samen met andere lectoraten en onderzoeksgroepen binnen NHL Stenden Hogeschool. Ook werkt het lectoraat met studenten-onderzoeksgroepen. Deze komen uit de eigen academie, maar ook bijvoorbeeld uit de excellentieprogramma’s x-honours of claim your future. Ook buiten de eigen organisatie werkt het lectoraat in verschillende onderzoekprojecten samen met de Hanze Hogeschool, Windesheim, Fontys en de Zuyd Hogeschool.

Het lectoraat werkt uiteraard nauw samen met regionale bedrijven. Vertegenwoordigers van regionale MKB’s in Friesland en Drenthe nemen deel aan (bijna) alle onderzoeksprojecten die binnen dit lectoraat worden doorgevoerd. Veelal komen de onderzoeksvraagstukken vanuit het regionale MKB en/of komt de output van de projecten het regionale MKB te goede.

Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de (regionale) overheid. Onderzoeksvragen kunnen door de overheid mee vorm worden gegeven en de onderzoeksresultaten worden ook aan de regionale overheid teruggekoppeld, bijvoorbeeld in de vorm van concrete aanbevelingen voor het provinciale beleid.

De uitkomsten van de onderzoeksprojecten worden waar mogelijk en zinvol teruggekoppeld aan de docenten, de overheid en aan de (deelnemende) regionale bedrijven. 

Onderzoeksmethode

Het praktijkgericht onderzoek van dit lectoraat komt de regionale spelers ten goede en de onderzoeksuitkomsten zijn vaak direct op de regio toepasbaar, bijvoorbeeld door het aanpassen van regionaal beleid (overheidsniveau), door de toepassing van aanbevelingen en het geven van praktische handvaten (bedrijvenniveau) of door de inhoudelijke input voor een nog doelgerichtere opleiding (hogeschoolniveau). Een samenwerking in triple-helix verband komt om die reden terug in bijna alle onderzoeksprojecten die binnen dit lectoraat worden doorgevoerd. Het lectoraat en de onderzoeksgroep kunnen hierbij als spin in het web worden gezien waar expertise, ervaring en inhoudelijke input van diverse partijen wordt gebundeld, opgevraagd en weergegeven.

Het lectoraat hanteert als onderzoeksmethode zover mogelijk de strategie van Design Based Resarch (DBR).

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie Commerce & International Business


e-mail : vitaleeconomie@nhlstenden.com

Teamleden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...