Afbeelding
Project Succesverhalen van opmerkzaamheid
Afbeelding
Project Succesverhalen van opmerkzaamheid

Succesverhalen van opmerkzaamheid in persoonsgerichte zorg

Projectleider
Karlien Landman en Margreet van der Cingel
Looptijd
januari 2022 t/m december 2022
Domeinen
Zorg en Welzijn

Het project Succesverhalen van opmerkzaamheid in persoonsgerichte zorg bestaat uit een verkennend onderzoek naar en het ontwikkelen van een hulpmiddel om  de ervaringsdeskundigheid van zorgverleners en hoe zij van elkaar kunnen  leren van eigen successen te ondersteunen.

Wat is de aanleiding voor het project?

Sinds de coronacrisis is nog sterker dan voorheen duidelijk hoezeer ouderen in zorginstellingen behoefte hebben aan persoonsgerichte zorg. Dit vraagt van verpleegkundigen en verzorgenden een antenne voor het opmerken van en adequaat reageren op emoties en de gemoedstoestand van zorgvragers. Het project Succesverhalen van opmerkzaamheid in persoonsgerichte zorg is ontstaan vanuit de wens voorbeelden van goed handelen die zorgverleners zelf onbewust toepassen als succesverhalen te gebruiken. Zorgverleners ontwikkelen opmerkzaamheid door levens- en beroepservaring. Een beginnende jonge professional kan bepaalde dingen nog niet zien of invoelen. Ervaring helpt om mensen als het ware te leren ‘lezen’ of aanvoelen. Dat leidt tot strategieën waarbij inlevingsvermogen wordt gebruikt en die eraan bijdragen dat zorgverleners aansluiten op de zorgvrager als persoon. Door de cliënt te kennen weet de zorgverlener wat werkt en wat niet werkt. Eén recept bestaat nu eenmaal niet.

Projectaanpak

Dataverzameling van goede voorbeelden via waarderend en ontwerpgericht onderzoek dient als input voor de ontwikkeling van een duurzaam hulpmiddel voor het overdragen van de benodigde ervaringsdeskundigheid tijdens leer- en scholingsmomenten. Een visueel oefenmodel, serious game, film- of theaterspel kunnen de kennisoverdracht verder ondersteunen. Het ontwikkelen van een creatieve tool, vanuit waarderend onderzoek, die de ervaringskennis van zorgverleners expliciteert en kan overdragen is vernieuwend. Intuïtief handelen van professionals wordt in de huidige kennismaatschappij niet altijd op waarde geschat. Maar juist in dagelijks handelen vinden zorgverleners manieren om met emoties en de gemoedstoestand van hun zorgvragers om te gaan waardoor goede zorg ontstaat, meer dan door geprotocolleerd handelen. De onbevangen kijk van studenten die betrokken zijn bij de uitvoering van het project en de ontwerpgerichte onderzoeksopzet ondersteunen het innovatieve karakter ervan. Het onderzoek mondt uit in een prototype waarmee opmerkzaamheid en persoonsgericht reageren kan worden geoefend. Het is de bedoeling dat de werkwijze en het prototype de basis vormen voor onderzoek naar bredere toepassing.

Beoogde opbrengsten en resultaten

Het onderzoek mondt uit in een prototype waarmee opmerkzaamheid en persoonsgericht reageren kan worden geoefend. Het is de bedoeling dat de werkwijze en het prototype de basis vormen voor onderzoek naar bredere toepassing.

Projectpartners

Er is in dit project samenwerking gezocht met: