Talmalectoraat

Gezond oud worden is ons ideaal. De realiteit is vaak anders. Ouderen zijn aan de ene kant steeds langer actief op hoge leeftijd, maar tegelijkertijd neemt het aantal ouderen met zorgvragen toe. Daarvoor is passende, liefdevolle zorg nodig die aansluit op de behoefte. Het Talmalectoraat ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’ zoekt daarom met innovatieve kracht en lef naar creatieve oplossingen.

Nu de vergrijzing toeneemt, de arbeidsmarkt krapper wordt en de financieringsmogelijkheden beperkter zijn, lijkt passende zorg moeilijker te realiseren. Dit drukt een stempel op de ouderenzorg. Het Talmalectoraat richt zich op ondersteuning van kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Maatschappelijke vraagstukken

Ongeveer twee derde van alle 65-plussers heeft twee of meer chronische aandoeningen en dat percentage stijgt naarmate men ouder wordt. Het gaat hier niet alleen om lichamelijke aandoeningen. Het welbevinden en functioneren kan eveneens belemmerd worden door psychische stoornissen. Maar liefst 70 procent van de beperkingen in zelfredzaamheid bij 85-jarigen kan toegeschreven worden aan een beperking van het cognitief functioneren. Dat vraagt om innovatieve oplossingen.

De vragen die het Talmalectoraat stelt en beantwoordt komen voort uit maatschappelijke vraagstukken en knelpunten uit het werkveld. Bijvoorbeeld: hoe kun je eenzaamheid signaleren, is het inzetten van een au pair een reële optie in de ouderenzorg, en wat is de rol van hbo-professionals in de ouderenzorg? Durven afwijken van de gangbare paden en zoeken naar een nieuwe insteek, dat is de kracht van het Talmalectoraat.

Annette Keuning over dementie in het ziekenhuis in EEN Vandaag

'Funest', zo omschrijft bestsellerauteur Nicci Gerrard de situatie in het ziekenhuis toen haar vader met dementie moest worden opgenomen. Ook in Nederland zijn ziekenhuizen lang niet altijd voorbereid op mensen met dementie, blijkt uit onderzoek.

Het onderzoek wordt gedaan door docent verpleegkunde Annette Keuning, in samenwerking met Alzheimer Nederland. Keuning ziet dat verpleegkundigen soms helemaal niet weten dat een bepaalde patiënt niet alleen een gebroken been heeft, maar ook Alzheimer. "Terwijl naar schatting 25 procent van alle ziekenhuisbedden gevuld is met mensen met dementie in een bepaald stadium."

Bekijk/ luister de hele uitzending:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ziekenhuizen-gaan-niet-goed-om-met-patienten-die-dementie-hebben/

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/radio-eenvandaag-06-02-2019/
(het is het eerste item na 15:00 uur)

Talmalectoraat op LEO Vandaag

Met een groeiende groep van 65-plussers in Friesland, neem ook de behoefte aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken op de werkvloer toe. De Talma Stichting en NHL Stenden Hogeschool bundelen hun krachten samen. Op 29 september 2017 tekenden ze een nieuw convenant. De vraag bij LEO Vandaag rees waarom er nieuwe afspraken gemaakt moesten worden. Bekijk hier het gehele interview.

Werkveld

Met wie werken we samen?

Het Talmalectoraat geeft advies en ontwikkelt, implementeert en onderzoekt innovatieve praktijkconcepten. Altijd toegesneden op de situatie en op basis van de huidige state of the art. Wij denken graag mee over het zoeken naar innovatieve oplossingen voor weerbarstige vraagstukken van de werkvloer.

In 2005 is binnen het Instituut Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool het Talmalectoraat gestart. Een bijzonder lectoraat, mede gefinancierd door de A.S. Talma Stichting. Deze stichting zet zich in om kennis uit onderzoeken actief te gebruiken in de opleidingen en het werkveld.

De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen het lectoraat de mogelijkheid om kennis te maken met het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek.

In maart 2010 is de tweede fase van dit lectoraat gestart. Het lectoraat blijft zich ook binnen deze tweede fase richten op kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners. Hierbij staan vier hoofdthema’s centraal, die ieder een actueel onderwerp vertegenwoordigen in de ouderenzorg:

 • het geven van belevingsgerichte/mensgerichte zorg
 • het realiseren van zorg en ondersteuning in de thuissituatie
 • het aanbieden van bouwstenen voor het nieuwe verzorgings- en verpleeghuis
 • het ontwikkelen van de rol van de (hbo)-professional

A.S. Talma Stichting

Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) was een sociaal bewogen predikant en later minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Als minister was hij grondlegger van sociale verzekeringswetgeving, zoals de Arbeidswet in 1912 en de Invaliditeits- en Ouderdomswet. Zijn werk was inspiratiebron voor velen, onder andere voor de beweging die zich inzette voor goede zorg aan ouderen. In 1928 kwam het eerste Talma Rustoord tot stand, een oord waar ouderen konden genieten van ‘zorg tot het einde’.

Onderzoek door studenten

Wil jij tijdens je studie onderzoek doen bij zorg- en welzijnsorganisaties en daarbij samenwerken met en begeleid worden door professionele onderzoekers? Dan kun je terecht bij het Talmalectoraat.

Door diepgaand onderzoek te doen naar een bepaald thema, leer je hier in een kort tijdsbestek veel over. Regelmatig verricht het lectoraat op eigen initiatief of in opdracht van anderen onderzoek waar jij als student aan mee kunt werken.

Wil je onderzoek doen voor het Talmalectoraat? Loop dan gerust langs in A1085 bij NHL Stenden Hogeschool en vraag naar Evelyn Finnema. Een mail sturen kan ook: evelyn.finnema@nhl.nl.

Onderzoek: Eigen regie

Twee verpleegkunde studenten van NHL Stenden Hogeschool hebben in opdracht van de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, onderzoek gedaan naar de eigen regie van cliënten.

Download de leaflet

Publicaties

Leervisie IWP Innoveren door leren
Projectfolder IWP Innoveren door leren
Resultaten Onderzoek IWP Innoveren door leren

Leervisie IWP Innoveren door leren
Projectfolder IWP Innoveren door leren
Resultaten Onderzoek IWP Innoveren door leren

Zichtbare schakel

In het project Zichtbare Schakel richten we ons op nieuwe kennis en competenties van wijkverpleegkundigen en docenten Maatschappelijke Gezondheidszorg. De wijkverpleegkundige is de spin in het web voor een gezonde buurt. 

De ontwikkeling en borging van de benodigde nieuwe kennis en competenties van de wijkverpleegkundigen in Friesland en docenten Maatschappelijke Gezondheidszorg van NHL Stenden Hogeschool is het doel van het eenjarige project Zichtbare Schakel. Sub-regionale leernetwerken zorgen voor optimale kennisuitwisseling tussen onderwijs en beroepspraktijk. Daarnaast verrichten we onderzoek naar het proces en resultaat. 

Het project Zichbare Schakel is gesubsidieerd door ZonMw. Binnen het project werken we samen met:

 • ZuidOostZorg
 • Zorggroep Hof en Hiem
 • Zorggroep Patyna
 • Thuiszorg Het Friese Land
 • Thuiszorg De Friese Wouden
 • Zorggroep Noorderbreedte
 • Interzorg Ferwert
 • Meriant
 • Zorgkompas
 • Palet

Innovatiewerkplaats Zorg Welzijn Ouderen

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van praktijkleren en toekomstbestendige professionals is het doel van de Innovatiewerkplaats (IWP) Innoveren door leren. De IWP wordt vorm gegeven door vijf organisaties die samenwerken op het terrein van zorg en onderwijs.

Binnen de Innovatiewerkplaats draait het om het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten die daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de beroepspraktijk en het onderwijs. Deze innovaties dragen substantieel bij aan oplossingen voor fundamentele vraagstukken in zorg en welzijn. Ook werkt de IWP aan meerdere projecten en resultaten. De IWP heeft het karakter van een learning community, waarin medewerkers en studenten (vmbo, mbo en hbo), bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk werken. Daarbij is er volop ruimte om te experimenteren. 

Naast NHL Stenden Hogeschool zijn zorgorganisatie ZuidOostZorg, ROC Friesland College en de vmbo-scholen Burgemeester Harmsma School en OSG Singelland onderdeel van de IWP. De IWP wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Centre of Expertise Healthy Ageing. 

Onderzoek 

De Innovatiewerkplaats levert aantoonbare resultaten met betrekking tot kwaliteit van zorg en onderwijs. Daarbij is het gezamenlijke thema om duidelijkheid te geven over de rol van de professional (in opleiding) naar de oudere zorgontvangers en de betekenis hiervan voor vmbo, mbo en hbo. Het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd voert het onderzoek uit en brengt de resultaten in kaart.

Werkplaats sociaal domein Friesland

Samen werken aan ondersteuning dichtbij. Dat is het doel van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland. De Werkplaats wil met gemeenten en de daarbinnen werkende sociale professionals, managers en beleidsfunctionarissen vorm geven aan de transformatie in het sociale domein. De vier O’s: ondersteunen, ontwikkelen, onderwijs en onderzoek vormen hierbij het uitgangspunt.

Met de transities in het domein van zorg en welzijn wil de overheid ruimte maken voor meer zelfredzaamheid in de samenleving. De gedachte achter de participatiesamenleving is dat de civil society deze ruimte zal opvullen wanneer de overheid zich terugtrekt. Of dat ook echt zo werkt, is nog nauwelijks door onderzoek gestaafd.

De onderzoeksvraag die de Werkplaats de komende jaren samen met praktijkpartners wil verkennen is hoe de ondersteuning voor kwetsbare mensen wordt gemobiliseerd. Door mensen zelf of door de sociale verbanden in hun omgeving en door professionals? En hoe werken zij daarbij samen? Door deze vragen te verkennen, brengen we de huidige gang van zaken in beeld en verkennen we oplossingsrichtingen voor knelpunten.

De kennisagenda van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland bestaat onder andere uit het verder ontwikkelen van de sociale teams en uit de transformatie tot sociale professional. Maar ook het verder ontwikkelen/implementeren van de aanpak van eenzaamheid, e-health/e-welzijn met betrekking tot e-learning, integraal samenwerken in de wijk en burgerinitiatieven staan op de kennisagenda.

Samenwerking

De Werkplaats Sociaal Domein Friesland is een samenwerkingsverband van de zorg- en welzijns- opleidingen van NHL Stenden Hogeschool, het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn, gemeenten en formele en informele aanbieders van zorg en welzijn. Er is een nauwe samenwerking met andere lectoraten en kenniscentra en met andere opleidingen (universitair, hbo en mbo). Friese gemeenten waaronder gemeente Leeuwarden, Coöperatie Amarylis, Gemeente Weststellingwerf, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Heerenveen zijn betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Friesland. Het project wordt mede gesubsidieerd door het Ministerie van VWS.

Team

Wie zijn wij?

De projecten van het Talmalectoraat worden uitgevoerd door teams bestaande uit minimaal één docent-onderzoeker van NHL Stenden Hogeschool en één of meerdere studenten die de rol vervullen van onderzoeksassistent. Elk onderzoeksteam levert naast de resultaten voor de opdracht ook een publicatie, een bijdrage aan het curriculum en/of een workshop/lezing.

Lector Evelyn Finnema heeft een coördinerende rol in het team en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek en de spin-off. De lector onderzoekt daarnaast of er mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere lectoraten.

Praktijkgericht onderzoek

De hoofdtaken van het Talmalectoraat bestaan uit praktijkgericht onderzoek, het verwerven, implementeren en verspreiden van kennis. Professionele docenten dragen actief bij aan onderwijs en onderwijsvernieuwing. Het accent van het lectoraat binnen NHL Stenden Hogeschool ligt op kennisontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek voeren we samen met regionale zorgpartners uit met als doel om kennis te delen, te verspreiden en direct toe te passen in het onderwijs en de praktijk. Door middel van onderzoek en het verspreiden van de resultaten dragen we bij aan de ontwikkeling van evidence based practice.

FAITH - Samen staan we sterk -

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden? Deze vraag staat centraal binnen FAITH.

Ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op frailty (kwetsbaarheid). Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen kwetsbaar zijn. Kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal gebied kunnen al voor ernstige complicaties zorgen, zoals valincidenten, ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden.

De doelstelling van FAITH

Binnen FAITH bundelt een groot aantal partijen haar expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak met oog voor de mogelijkheden van technologie en eHealth.

De partners die participeren binnen FAITH richten zich op onderzoek en zorg met betrekking tot kwetsbare mensen. Van zorgverzekeraars tot thuiszorgorganisaties; iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten bij FAITH. In het onderzoek richten we ons op ouderen, mensen waarbij sprake is van vroegtijdige veroudering, zoals bij mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking, de sociale omgeving van (vroegtijdig) ouderen en zorgprofessionals.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn
Telefoon 0628374902
E mail evelyn.finnema@nhlstenden.com