Afbeelding
Ouderen op fiets

Gezond oud worden is ons ideaal. De realiteit is vaak anders. Ouderen zijn aan de ene kant steeds langer actief op hoge leeftijd, maar tegelijkertijd neemt het aantal ouderen met zorgvragen toe. Daarvoor is passende, liefdevolle zorg nodig die aansluit op de behoefte. Het Talmalectoraat ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’ zoekt daarom met innovatieve kracht en lef naar creatieve oplossingen.

Nu de vergrijzing toeneemt, de arbeidsmarkt krapper wordt en de financieringsmogelijkheden beperkter zijn, lijkt passende zorg moeilijker te realiseren. Dit drukt een stempel op de ouderenzorg. Het Talmalectoraat richt zich op ondersteuning van kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Maatschappelijke vraagstukken

Ongeveer twee derde van alle 65-plussers heeft twee of meer chronische aandoeningen en dat percentage stijgt naarmate men ouder wordt. Het gaat hier niet alleen om lichamelijke aandoeningen. Het welbevinden en functioneren kan eveneens belemmerd worden door psychische stoornissen. Maar liefst 70 procent van de beperkingen in zelfredzaamheid bij 85-jarigen kan toegeschreven worden aan een beperking van het cognitief functioneren. Dat vraagt om innovatieve oplossingen.

De vragen die het Talmalectoraat stelt en beantwoordt komen voort uit maatschappelijke vraagstukken en knelpunten uit het werkveld. Bijvoorbeeld: hoe kun je eenzaamheid signaleren, is het inzetten van een au pair een reële optie in de ouderenzorg, en wat is de rol van hbo-professionals in de ouderenzorg? Durven afwijken van de gangbare paden en zoeken naar een nieuwe insteek, dat is de kracht van het Talmalectoraat.

Werkveld

Met wie werken we samen?

Het Talmalectoraat geeft advies en ontwikkelt, implementeert en onderzoekt innovatieve praktijkconcepten. Altijd toegesneden op de situatie en op basis van de huidige state of the art. Wij denken graag mee over het zoeken naar innovatieve oplossingen voor weerbarstige vraagstukken van de werkvloer.

In 2005 is binnen het Instituut Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool het Talmalectoraat gestart. Een bijzonder lectoraat, mede gefinancierd door de A.S. Talma Stichting. Deze stichting zet zich in om kennis uit onderzoeken actief te gebruiken in de opleidingen en het werkveld.

De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen het lectoraat de mogelijkheid om kennis te maken met het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek.

In maart 2010 is de tweede fase van dit lectoraat gestart. Het lectoraat blijft zich ook binnen deze tweede fase richten op kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners. Hierbij staan vier hoofdthema’s centraal, die ieder een actueel onderwerp vertegenwoordigen in de ouderenzorg:

  • het geven van belevingsgerichte/mensgerichte zorg
  • het realiseren van zorg en ondersteuning in de thuissituatie
  • het aanbieden van bouwstenen voor het nieuwe verzorgings- en verpleeghuis
  • het ontwikkelen van de rol van de (hbo)-professional

A.S. Talma Stichting

Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) was een sociaal bewogen predikant en later minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Als minister was hij grondlegger van sociale verzekeringswetgeving, zoals de Arbeidswet in 1912 en de Invaliditeits- en Ouderdomswet. Zijn werk was inspiratiebron voor velen, onder andere voor de beweging die zich inzette voor goede zorg aan ouderen. In 1928 kwam het eerste Talma Rustoord tot stand, een oord waar ouderen konden genieten van ‘zorg tot het einde’.

Praktijkgericht onderzoek

De hoofdtaken van het Talmalectoraat bestaan uit praktijkgericht onderzoek, het verwerven, implementeren en verspreiden van kennis. Professionele docenten dragen actief bij aan onderwijs en onderwijsvernieuwing. Het accent van het lectoraat binnen NHL Stenden Hogeschool ligt op kennisontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek voeren we samen met regionale zorgpartners uit met als doel om kennis te delen, te verspreiden en direct toe te passen in het onderwijs en de praktijk. Door middel van onderzoek en het verspreiden van de resultaten dragen we bij aan de ontwikkeling van evidence based practice.

Onderzoek door studenten

Wil jij tijdens je studie onderzoek doen bij zorg- en welzijnsorganisaties en daarbij samenwerken met en begeleid worden door professionele onderzoekers? Dan kun je terecht bij het Talmalectoraat.

Door diepgaand onderzoek te doen naar een bepaald thema, leer je hier in een kort tijdsbestek veel over. Regelmatig verricht het lectoraat op eigen initiatief of in opdracht van anderen onderzoek waar jij als student aan mee kunt werken.

Wil je onderzoek doen voor het Talmalectoraat? Loop dan gerust langs in C2091 bij NHL Stenden Hogeschool en vraag naar Evelyn Finnema. Een mail sturen kan ook: evelyn.finnema@nhlstenden.com.

Projecten

FAITH - Samen staan we sterk

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden? Deze vraag staat centraal binnen FAITH.

Ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op frailty (kwetsbaarheid). Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen kwetsbaar zijn. Kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal gebied kunnen al voor ernstige complicaties zorgen, zoals valincidenten, ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden.

De doelstelling van FAITH

Binnen FAITH bundelt een groot aantal partijen haar expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak met oog voor de mogelijkheden van technologie en eHealth.

De partners die participeren binnen FAITH richten zich op onderzoek en zorg met betrekking tot kwetsbare mensen. Van zorgverzekeraars tot thuiszorgorganisaties; iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten bij FAITH. In het onderzoek richten we ons op ouderen, mensen waarbij sprake is van vroegtijdige veroudering, zoals bij mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking, de sociale omgeving van (vroegtijdig) ouderen en zorgprofessionals.

Team

Wie zijn wij?

De projecten van het Talmalectoraat worden uitgevoerd door teams bestaande uit minimaal één docent-onderzoeker van NHL Stenden Hogeschool en één of meerdere studenten die de rol vervullen van onderzoeksassistent. Elk onderzoeksteam levert naast de resultaten voor de opdracht ook een publicatie, een bijdrage aan het curriculum en/of een workshop/lezing.

Lector Evelyn Finnema heeft een coördinerende rol in het team en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek en de spin-off. De lector onderzoekt daarnaast of er mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere lectoraten.

Teamleden

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn

Evelyn Finnema
06 4714 5843
evelyn.finnema@nhlstenden.com

Secretariaat
Margriet Dijkstra
06 283 170 08
margriet.dijkstra@nhlstenden.com

Bezoekadres
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD  Leeuwarden

Postadres
NHL Stenden Hogeschool
Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd
Postbus 1080
8900 CB  Leeuwarden