Afbeelding
MEE lab
Afbeelding
MEE lab

MEE lab

Projectleider
Job van 't Veer en Roos Edens-Voorrips
Looptijd
juli 2020 t/m september 2026
Domeinen
Zorg en Welzijn

In het MEE lab willen we meedoen mogelijk maken, ook voor mensen met een vaak niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij lopen tegen problemen aan waarvoor geen vanzelfsprekende oplossing is. Vanuit deze problemen formuleren we complexe vraagstukken voor het MEE lab.

Deze vraagstukken (wicked problems) vereisen een innovatieve blik en een ontwerpgerichte benadering, om daarmee van de gebaande paden af te stappen richting goede, verfrissende, maar vooral passende oplossingen. Dat gebeurt in het MEE lab! 

Aanleiding

Het MEE lab is in 2020 opgericht en is een samenwerking tussen MEE Noord en NHL Stenden hogeschool. MEE Noord zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk met als motto ‘meedoen mogelijk maken’. Het MEE lab is een formeel samenwerkingsverband tussen beide organisaties en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van stichting SOM (looptijd juli 2020 - juli 2023). 

MEE Noord en NHL Stenden dragen sinds juli ‘23 beiden de kosten voor het MEE lab voor een periode van minimaal 3 jaar. Voortzetting daarna is waarschijnlijk. 

Welk probleem lost het op?

Er is (nog steeds) werk aan de winkel om tot een inclusievere samenleving te komen, een samenleving waarin iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen. Wat zijn de knelpunten of complexe problemen die dit nog niet voldoende mogelijk maken? Kun je breder en vernieuwender kijken naar deze problemen? En naar de mogelijke oplossingen? 

Langs de weg van ‘design thinking’ ontwikkelt het MEE lab scenario’s die oplossingen bieden voor die complexe problemen. Uiteindelijk helpt dat om de zorg en aandacht voor de doelgroep(en) te verbeteren en draagt het bij aan een inclusievere samenleving!  

In het MEE lab wordt o.a. gewerkt aan de volgende onderwerpen:  

 • inclusieve en toegankelijke gezondheidszorg;  
 • recidive en LVB;  
 • opruimproblematiek bij mensen met autisme;  
 • inzichtelijk maken van het traject na een zorgmelding bij Veilig Thuis; 
 • LVB en schulden;  
 • voorkomen van stigma over niet-zichtbare beperkingen;  
 • laagdrempelige ondersteuning via een digitale tool aan dak- en thuisloze jongeren. 

Wie is het projectteam?

 • Dr. Job van ’t Veer, lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden hogeschool 

 • Drs. Roos Edens-Voorrips, projectleider MEE lab 

 • Marc Kappetein, Businessmanager MEE Noord. 

Studenten van verschillende opleidingen, zoals HBOv, Social Work, de Ad Sociaal Werk in de Zorg, Communicatie & Multimedia Design, master Health Innovation, master Social Work, ICT en Serious Gaming werken mee aan de ontwikkeling van prototypes voor interventies. 

Hoe pakt het projectteam dat aan?

In het MEE lab wordt altijd gestart vanuit een wicked problem, de oplossing is immers aan de start nog niet in beeld. Binnen NHL Stenden is een atelierruimte ingericht waar studenten van verschillende opleidingen werken aan oplossingen voor deze problemen en uiteindelijk prototypes voor interventies ontwikkelen. Nieuwe projecten/wicked problems worden aan de hand van de vijf stappen ‘verkennen’, ‘invoelen’, ‘vaststellen’, ‘ontwerpen’ en ‘afleveren’ uitgewerkt.  

 

Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn werkt aan het ontwerp voor een methoden-toolkit. De scenario’s die het MEE Lab oplevert moeten er aan bijdragen dat iedereen, ook mensen met een beperking, kunnen meedoen in de samenleving. Het MEE lab komt met eigen ideeën voor projecten, maar laat zich ook voeden door signalen uit de praktijk vanuit organisaties en doelgroepen.  

 

Af en toe organiseert het MEE lab een inputsessie waar iedereen knelpunten en wicked problems kan aandragen. 

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

 • ‘Betekenisvol afdoen’ richt zich op de mogelijke oorzaken van de relatief hoge recidive bij delinquenten met een LVB en kijkt welke interventies hiervoor te ontwerpen en implementeren zijn in de strafrechtketen om de kans op recidive te verkleinen.  

 • ‘dak- en thuisloze jongeren’ richt zich op de ontwikkeling van een digitale tool om met name bankhoppers laagdrempelig (en soms ook preventief) te ondersteunen. Hoe bieden we hen passende voorzieningen om een bestaan buiten de straat op te bouwen? 

 • ‘Opruimen Met Autisme’ heeft een digitale tool opgeleverd die handvatten biedt aan begeleiders en naasten om mensen met autisme en opruimproblematiek op passende wijze te ondersteunen. 

 • ‘Zorgmelding en dan…?’ richt zich op het ontwikkelen van een instrument dat ouders met (en zonder) een LVB ondersteunt om de regie te behouden in het ingewikkelde proces dat volgt na een zorgmelding bij Veilig Thuis. 

 • ‘Eigen schuld, dikke bult…?’ brengt in kaart hoe mensen met een LVB een incasso- en deurwaarderstraject ervaren en waar verbetermogelijkheden liggen. Ook is er een concepttool ontwikkeld waarmee schulden eventueel voorkomen kunnen worden.  

 • ‘Reframe da mindset’ onderzoekt vooroordelen, opvattingen, aannames en stigma’s over mensen met NAH, autisme of een LVB en ontwerpt mogelijkheden om deze te doorbreken of voorkomen. 

Meer informatie over MEE lab projecten.

Projectpartners

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...