Afbeelding
opleiding
Afbeelding
opleiding

Leraar Fries

Andere varianten
Studieduur
4 jaar
Start in
september
Locatie
Leeuwarden
Diploma
Bachelor of Education

Bisto nijsgjirrich hoe’t dyn learlingen har ûntwikkelje en wolsto dy as dosint ek ûntwikkelje troch op de hichte te bliuwen fan wat der ûnder jonge minsken libbet? Dan is de oplieding ta learaar Frysk krekt wat foar dy.

  • Do folgest in lytsskalige oplieding. Der is in protte persoanlike oandacht foar dy as studint. By NHL Stenden Hogeschool witte dosinten wa ast bist. Harren doar stiet altyd foar dy iepen!
  • Do learst troch te dwaan! Al fan jier 1 ôf stiesto foar de klasse en bringst de teory yn de praktyk.
  • Do ûntdekst dat learlingen allegear in eigen gebrûksoanwizing hawwe. Do learst om toetsen te ûntwikkeljen, riedst lessen ta en bringst dyn kennis oer. Dat is ûnderwiis. In moai fak, want kinst der alles fan dysels yn kwyt.
  • Do hast in goede kâns op in baan. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy’t Frysk by ús studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.
  • Do studearrest yn in brûzende stúdzjestêd. Yn Ljouwert fynst betelbere keamers, gesellige kafees en restaurants mei studinteprizen en ferskate studinteferienings. Koartsein: alle yngrediïnten foar in ûnferjitlike studintetiid!
Afbeelding
Meet the originals voltijd open dag

Open Dag Voltijd

4 juni 2024, 16.00 - 20:00 uur

Open Dag

Wat stiet dy te wachtsjen?

Ast foar de oplieding Leraar Fries kiest, dan kiest foar in ôfwikseljend stúdzjeprogramma. Fakynhâldike kennis en sosjale feardichheden steane yn dyn stúdzje sintraal.

As learaar hast in oantal kompetinsjes dêr'st standert oan wurkest, lykas:

  • Pedagogyk
  • Fakdidaktyk
  • Organisaasje
  • Gearwurking
  • Refleksje op profesjonele ûntwikkeling

Coach

As learaar bringst dyn entûsjasme foar it fak graach oer op jonge minsken. In moderne dosint is in coach en mentor foar learlingen. Neist fakynhâldlike kennis moatst dêrom ek oer goede sosjale feardichheden beskikke. As learlingen problemen ha, dan bisto dyjinge by wa’t se oanklopje. Dus neist dosint bist ek pedagooch en coach.

Studiekenmerken

Diploma
Bachelor of Education
Start in
september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
Studieduur
4 jaar
Afbeelding
Kosten

Vergelijkbare opleidingen

Afbeelding
algemene_afbeelding_testimonials.jpg
“Nee, ik bin gjin djipfries!”
Afbeelding
algemene_afbeelding_testimonials.jpg
Harm
Student Leraar Fries

Is dit de opleiding die je zoekt?

Ben je er van overtuigd dat deze opleiding bij je past? Schrijf je dan direct in, of kies een van de overige opties als vervolgstap!