Leraar Fries

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries, Bachelor, voltijd

Hasto passy foar de Fryske taal en bist grutsk op it Frysk? Wolsto dyn learlingen as dosint Frysk meinimme op aventoer troch de skiednis fan Fryslân en fertelst se alles oer de taal en kultuer? En bisto nijsgjirrich hoe’t dyn learlingen har ûntwikkelje en wolsto dy as dosint ek ûntwikkelje troch op de hichte te bliuwen fan wat der ûnder jonge minsken libbet? Dan is de oplieding ta learaar Frysk krekt wat foar dy.

 • Do folgest in lytsskalige oplieding. Der is in protte persoanlike oandacht foar dy as studint. By NHL Stenden Hogeschool witte dosinten wa ast bist. Harren doar stiet altyd foar dy iepen!
 • Do learst troch te dwaan! Al fan jier 1 ôf stiesto foar de klasse en bringst de teory yn de praktyk.
 • Do ûntdekst dat learlingen allegear in eigen gebrûksoanwizing hawwe. Do ûntwikkelst toetsen ûntwikkelje, riedst lessen ta en bringst dyn kennis oer. Dat is ûnderwiis. In moai fak, want kinst der alles fan dysels yn kwyt.
 • Do hast in goede kâns op in baan. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy’t Frysk by ús studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.  
 • Do studearrest yn in brûzende stúdzjestêd. Do fynst hjir betelbere keamers, gesellige kafees en restaurants mei studinteprizen en ferskate studinteferienings. Koartsein: alle yngrediïnten foar in ûnferjitlike studintetiid fynst hjir!  

Wat kinsto ferwachtsje?

Ast foar de oplieding Leraar Fries kiest, dan kiest foar in ôfwikseljend stúdzjeprogramma. Fakynhâldike kennis en sosjale feardichheden steane yn dyn stúdzje sintraal. 

As learaar hast in oantal kompetinsjes dêr'st standert oan wurkest, lykas:

 • Pedagogyk
 • Fakdidaktyk
 • Organisearje
 • Gearwurkje 
 • Refleksje op profesjonele ûntwikkeling 

Coach

As learaar bringst dyn entûsjasme foar it fak graach oer op jonge minsken. In moderne dosint is in coach en mentor foar learlingen. Neist fakynhâldlike kennis moatst dêrom ek oer goede sosjale feardichheden beskikke. As learlingen problemen ha, dan bisto dyjinge by wa’t se oanklopje. Dus neist dosint bist ek pedagooch en coach. 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
 • Wettelijk collegegeld 2020/2021€ 2143,-
Bekijk alle kosten

Wat kinst wurde mei de oplieding Leraar Fries?

Do wurdst oplaat ta learaar algemien ûnderwiis (havo/vwo) en learaar beropsûnderwiis (vmbo/mbo). 

Wêr meist lesjaan?

Do wurdst - ôfhinklik fan dyn útstreamprofyl - oplaat ta learaar fuortset ûnderwiis HV of ta dosint beropsûnderwiis (vmbo, mbo) en folwoeksene-edukaasje (foarhinne oantsjutten as twadde graads). Dat betsjut datst nei it heljen fan dyn diploma lesjaan kinst oan:

 • Ûnderbou havo en vwo
 • It vmbo
 • It mbo

Hoefolle kâns hast op in baan?

Dyn kânsen op in baan yn it ûnderwiis binne goed. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy’t by ús Frysk studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.

vt_leraar_fries_sfeer.

Talittingseasken Leraar Fries

Foar de oplieding Leraar Fries jilde de folgjende talattingseasken:

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • Niveau 4

Oar diploma?

Hasto in oar diploma dat hjir net tusken stiet? Dan binne der miskien dochs mooglikheden om de oplieding Leraar Fries te folgjen. Nim foar mear ynformaasje kontakt mei ús op fia studeren@nhlstenden.com of 058 251 34 00.

Gjin diploma, wol 21?

Wolsto de oplieding Leraar Fries dwaan, mar hast net it goede diploma? Dan kinst mei in 21+ talittingsûndersyk mooglik dochs noch talitten wurde. Betingst is wol dasto 21 jier of âlder bist ast mei de stúdzje begjinst. Mear oer it 21+ talittingsûndersyk.

Placeholder

“‘Nee, ik bin gjin djipfries!’”

Oanslutende masteroplieding

Bist noch net útstudearre en wolst dy fierder ferdjipje yn dyn fakgebiet? Kies dan foar in masteroplieding. Do kinst bygelyks de masteroplieding Leraar Fries yn Grins folgje fan NHL Stenden Hogeschool.

studeren_lwd

Staazje

Wêr learst it bêste om les te jaan? Foar en yn ‘e klasse fansels! Yn it earste jier oriïntearrest dy op it berop fan dosint mei in koarte staazje en besites oan skoallen. Yn de haadfaze rinst wiidweidiger staazje. Do fierst alderhanne taken fan in learaar út: húswurk besprekke, in les tariede en útfiere, in proefwurk meitsje en beoardielje, lesjaan en ferskate wurkfoarmen tapasse. Yn it lêste jier joust in oantal dagen yn ‘e wike les as ‘echte dosint’. Njonken lesjaan komme dan ek âlderjûnen, dosintebyienkomsten en learlingbegelieding oan bod.

Stúdzjeopbou Learaar Frysk

Fleksibel en útdaagjend!

Krekt as dyn learlingen skielk, ferskilst as studint yn dyn learbehoefte, ynteresses en wize fan learen fan oare studinten. Njonken in standertprogramma biedt de oplieding romte foar eigen mooglikheden om te kiezen. Dyn kompetinsjeûntwikkeling is dêrby altyd liedend. Yn de ôfstudearfaze hast kar út twa ferskillende ofstudearrjochtingen, nammentlik learaar algemien ûnderwiis (hafû/twû) en learaar beropsûnderwiis (fmbû/mbû). Yn it lêste jier fan dizze rjochting kinst kieze foar it mnbû of mbû.

In brede profesjonele basis

Der komt nochal wat te sjen by it learaarskip: do moatst de nedige fakkennis ha, sicht ha op hoe’t learlingen yninoar sitte en hoe’t sy it bêste dyn fak leare kinne. Dêrnjonken binne sawol yn it berop as yn de oplieding feardichheden lykas planne, organisearje, gearwurkje, kommunisearje, reflektearje en ûndersykje fan grut belang foar in dosint. Dat neame wy in brede profesjonele basis. Do trainst dyn feardichheden by de oplieding.

Jier 1

Fakken

Dyn fakkennis en fakfeardichheden Frysk fergruttest troch modules en trainingen.

Persoanlike Profesjonele Untwikkeling (PPU)

Yn it earste jier ûndersikest ast geskikt bist foar it berop en de oplieding. Do sjochst hokker kennis en feardichheden fan belang binne foar in learaar en yn hoefier asto dêroan foldochst.

Wurkpleats learaarskip

Do oriïntearrest dy op it learaarskip troch middel fan ferskate projekten, in profesjonalisearringstaak (P-taak) en kolleezjes. Do learst de grûnbegjinsels fan it lesjaan, lykas ynteraksje mei learlingen, it meitsjen fan ferantwurde lessen en klassemanagement. Do hast didaktyske praktika, (fak)didaktyske opdrachten en dochst in koarte staazje.

Ekskurzje

Yn it earste jier organisearrest in ekskurzje nei doelen dy’t foar studinten Frysk nijsgjirrich binne.

Fakken

Krijst modules en trainingen om dyn fakkennis en fakfeardichheden Frysk
fierder te fergrutsjen.

Persoanlike Profesjonele Untwikkeling (PPU)

As ferfolch op it earste jier silst dyn brede profesjonele basis ferdjipje en ferstevigje. Do makkest in eigen stúdzjeplan, begelaat troch de stúdzjecoach: wat ha ik nedich om in goede learaar te wurden en hoe pak ik dat oan?

Wurkpleats learaarskip

Do ferdjippest dy yn it lesjaan wêrby it aktivearjen fan learlingen sintraal stiet. Do folgest hjirfoar kursussen en silst hjirmei yn ‘e praktyk oan ‘e slach. Yn it twadde jier jousto, ûnder begelieding fan in coach, tidens dyn staazje lessen. Ek dyn profesjonalisearringstaak stiet yn it teken fan de learling aktyf.

Frije romte

As stipe by dyn profesjonalisearring kinst kieze út in stikmannich koartduorjende trainingen. Hjiryn wurdt oandacht bestege oan op it berop rjochte feardichheden, mar ek oan dyn eigen persoanlike ûntwikkeling.

Fakken

Krijst modules en trainingen om dyn fakkennis en fakfeardichheden Frysk noch fierder te fergrutsjen.

Persoanlike Profesjonele Untwikkeling (PPU)

Oan ‘e ein fan it tredde jier litst sjen datst by steat bist om oan de perioade fan ôfstudearjen te begjinnen. Do bepaalst yn hokker rjochting ast dy spesjalisearje wolst en litst sjen datst dyn byld fan it berop keppelje kinst oan dyn eigen hanneljen.

Wurkpleats learaarskip

Yn jier trije litst sjen datst ferantwurde lessen jaan kinst, sawol op didaktysk as fakdidaktysk gebiet. Njonken (fak) didaktyske trainingen ferdjippest dy yn it begelieden fan learlingen. Do folgest dêrfoar ûnderstypjende trainingen en by de profesjonalisearringstaak dochst ûndersyk nei soarchlearlingen. Yn jier trije silst hieltyd mear selsstannich lesjaan.

Minor

Ofhinklik fan dyn stúdzjeresultaten kinst kieze út de minors dy’t troch de NHL oanbean wurde. Do kinst der ek foar kieze om in minor yn it bûtenlân te folgjen.

Ofstudearrjochting

Yn ‘e ôfstudearrjochting algemien foarmjend ûnderwiis of beropsûnderwiis (tmbû of mbû) joust selsstannich les en ferdjippest dyn kennis.

Selsstannich lesjaan

Yn it fjirde jier joust selsstannich les op in middelbere skoalle, yn it beropsûnderwiis of yn ‘e folwoeksene-edukaasje. Hast dyn eigen groepen en stiest noed foar it ûnderwiis en de begelieding fan learlingen, yn de ramten fan dyn oplieding, de skoalle en de ôfstudearrjochting. Litst sjen datst dyn eigen ûnderwiis ûntwerpe, útfiere en evaluearje kinst.

Underwiisprofessional yn avo of beropsûnderwiis

Yn jier 4 moatst sjen litte datst as profesjonele learkrêft oan ‘e slach kinst. Kinst dyn hanneljen taljochtsje en ferantwurdzje neffens dyn fisy op it ûnderwiis en it berop fan learaar.

Ofstudearûndersyk

By it ôfstudearûndersyk draait alles om it ûntwikkeljen fan ûnderwiis. Dan dochst ûndersyk om in probleem op te lossen, om ûnderwiis fan ‘e takomst te ûntwikkeljen en/of by te dragen oan ynnovaasjes op in skoalle.

Mei ien foet yn 'e praktyk

Tidens de bacheloroplieding Learaar Frysk stiet de praktyk sintraal. Troch staazje te rinnen, mar ek troch te wurkjen oan praktykprojekten. Oan 'e oarder komme ûnder oaren:

vt_leraarfries_projecten

Byld fan it berop

Do giest op besite by in skoalle. Do foarmest dy in byld fan it Nederlânske ûnderwiis, ûndersikest hoe't in dei fan in learaar derút sjocht, hoe't dyn fak jûn wurdt en watst sels yn hûs hast en watst ûntwikkelje wolst om in goede learaar te wurden.

It dramaprojekt

In oantal wiken wurkest tegearre mei oare studinten oan in teaterfoarstelling yn it Nederlânsk, Frysk, Ingels, Frânsk of Dútsk. Do basearrest de foarstelling op in jeugdboek en stimst de foarstelling ôf op in fiktyf publyk fan twaddeklassers.

X-Honours

Wolst dyn grinzen opsykje? En fierder dellizze? Wolst, tegearre mei studinten út oare opliedings oan nijsgjirrige opdrachten út de praktyk wurkje? Ferdjipje dyn stúdzje mei X-Honours!

Fyn it mar út mei X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan echte vraagstukken. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.