Afbeelding
Lectoraat Circular Plastics

Circular Plastics 

Lectoraat
Plastics zijn unieke en veelzijdige materialen die ons helpen om gezond, veilig en warm te blijven. Van een hartkatheter en autogordel tot spouwmuurisolatie, een wereld zonder kunststoffen is moeilijk voor te stellen. Dit succes heeft echter ook een keerzijde. In feite zijn polymeren, het hoofdbestanddeel van alle plastics, zo goed ontworpen dat ze niet kapot te krijgen zijn. Dat is een ideale eigenschap tijdens het gebruik, totdat het op de vuilnisbelt blijft liggen of in het milieu terecht komt. 

Om die reden zijn plastics momenteel onderwerp van een controversieel debat. Waar fabrikanten ons wijzen op de unieke voordelen die kunststoffen met zich meebrengen, roepen steeds meer consumenten en actiegroepen op tot een verbod. Zowel de stelling om door te gaan met onbeperkt produceren en gebruik, als de radicale verwerping van plastics, is vanuit praktisch en wetenschappelijk oogpunt niet realistisch of haalbaar.  

Kunststoffen zullen de komende decennia een essentiële rol blijven vervullen in onze maatschappij. Daarom is het noodzakelijk om minder grondstoffen te gebruiken, producten te herontwerpen en op een hoogwaardige manier te recyclen. Dit vraagt om een cross-sectorale aanpak. Samen met studenten, docenten en bedrijven zet het lectoraat Circular Plastics zich in voor innovaties op het gebied van biopolymeren, recycling en circulair ontwerp. Een circulaire plastics economie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om grondstoffengebruik en broeikasgasemissies terug te brengen binnen de draagkracht van de planeet. 

Praktijkgericht onderzoek

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn specifieke maatregelen geformuleerd voor de transitie naar circulaire kunststoffen, als één van de meest impactvolle productieketens. We onderscheiden vier strategieën om grondstoffengebruik circulair te maken:

  1. Vermindering van grondstoffengebruik
  2. Vervanging van grondstoffen
  3. Levensduurverlenging
  4. Hoogwaardige verwerking  

    Ontdek meer over ons praktijkgericht onderzoek

Onze missie

De opdracht van het lectoraat Circular Plastics is de transitie naar een toekomstbestendige plastics economie in Noord-Nederland te stimuleren. De ontwikkeling van duurzame materialen en processen voor kunststoffen kunnen bijdragen aan verantwoord en minder grondstoffengebruik. Wat dat betreft is er een wereld te winnen: onze planeet. Bij de ontwikkeling van circulaire innovaties zijn we geïnspireerd door diezelfde planeet en haar wonderbaarlijke natuur.

Download de brochure van het lectoraat Circular Plastics voor meer informatie.

Download

Onderzoekslijnen

De inhoudelijke focus van het lectoraat is opgebouwd rond drie sterk samenhangende speerpunten, op het grensvlak van de domeinen chemie, engineering en ontwerp.

Innovatief onderwijs 

Om de transitie van lineair naar circulair te laten slagen, heeft de maatschappij van de toekomst professionals nodig die niet alleen kennis kunnen beheersen, maar ook kunnen (co)creëren.  Studenten hebben belang bij een discipline-overstijgende omgeving waarin zij zich actief kunnen ontwikkelen door over de grenzen van hun eigen specialisme samen te werken aan hetzelfde doel. 

Ontdek meer over ons innovatief onderwijs

Baanbrekende projecten

Het lectoraat werkt aan verschillende projecten om innovaties op het gebied van circulaire kunststoffen te bewerkstellingen. Deze ontwikkelingen zijn tot stand gekomen in co-creatie met het onderwijs en bedrijfsleven in (Noord-)Nederland. 

Inauguratie Vincent Voet

Op woensdag 24 januari vond de inaugurtie van Vincent Voet plaats. Download via de link het positioning paper 'People. Planet. Polymer. Een wereld te winnen'.

Greenwise Campus

In Noord-Nederland wordt hard gewerkt aan circulaire oplossingen voor kunststof. In de Greenwise Campus bundelen kennisinstellingen, bedrijven en overheden hun krachten. Het delen van kennis en faciliteiten vergroot immers de kans op succes. Dit netwerk vormt een uitdagende omgeving voor studenten en onderzoekers, en is een ideale broedplaats voor nieuwe kennis, innovatie en ondernemerschap. 

Binnen deze campus zet de hybride onderzoeksgroep Biopolymer and Recycling Innovations (HyBRIt) zich in voor de vergroening van de chemie. HyBRIt is een uniek samenwerkingsverband, waarin de vakgroep Macromolecular Chemistry & New Polymeric Materials (Rijksuniversiteit Groningen) en het lectoraat Circular Plastics (NHL Stenden Hogeschool) staf, studenten en faciliteiten delen. Door samen te werken buiten de traditionele grenzen van kennisinstellingen en expertise is de onderzoeksgroep in staat de kloof tussen wetenschappelijke ontdekkingen en toepassingen te overbruggen. Zij ontvingen hiervoor onlangs de NWO Team Science Award. 

Green PAC

Het lectoraat Circular Plastics is nauw verbonden aan het Centre of Expertise Green PAC. Het centre is een kennisknooppunt voor instellingen en bedrijven op het gebied van kunststoffen, composieten, vezels en garens. Green PAC ontwikkelt kennis en versnelt innovaties in coproductie met het bedrijfsleven. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en heeft sinds 2013 een COCI en iLab status. Voor Drenthe betekent dit dat Emmen een hotspot is voor open chemische innovatie. Het initiatief is in het leven geroepen om een goede aansluiting te vinden tussen onderwijs en ondernemers. Door het onderwijs middels het lectoraat Circular Plastics actief te koppelen aan het bedrijfsleven vergroot Green PAC de maatschappelijke betrokkenheid van de hogescholen en draagt positief bij aan kansrijke perspectieven voor studenten en bedrijven. De nadruk ligt op toegepast onderzoek in publiek-private samenwerkingen. 

Teamleden

Contact

NHL Stenden Hogeschool  
Academie Technology & Innovation
Lectoraat Circular Plastics

E-mail: onderzoeksgroep.cp.ssm@nhlstenden.com  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/lectoraat-circular-plastics  

 

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...