Maritieme Innovatieve Technieken

Maritieme Innovatieve Technieken

De maritieme sector staat op het kruispunt van twee wegen. Met aan de ene kant de maatschappelijke vraag naar steeds veiligere en schonere schepen, en aan de andere kant de technologische ontwikkelingen op het gebied van sensoren, gegevensverzameling en gegevensverwerking. Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken (MIT) van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) voert praktijkgericht onderzoek uit naar technologische innovaties in de scheepsbouw- en scheepvaartindustrie.

Bij het lectoraat wordt nauw samengewerkt met studenten, bedrijven en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Veiligheid, kennis en innovatie door toepassing van nieuwe technologieën zijn hierbij steeds de verbindende factoren.

Maritieme veiligheid

Het lectoraat heeft in 2015 het RAAK-PRO project “Maritieme Veiligheid” geïnitieerd, wat als doelstelling heeft te onderzoeken hoe de maritieme veiligheid in de Noordzee kan worden vergroot. Het projectteam ontwikkelt en realiseert innovatieve oplossingen voor het voorkomen van aanvaringen op de druk bevaren scheepsroutes in de Noordzee door het uitvoeren van onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het vergroten en verdiepen van kennis en kunde ten aanzien van scheepsongevallen en de mogelijkheden om deze te voorkomen, en is onderverdeeld in drie aandachtsgebieden:

  1. Technisch en Nautisch, waaronder onderzoek naar scheepsongevallen, de daarbij relevante wet- en regelgeving, en de inzet van augmented reality en virtual reality ten behoeve van een veilige vaart.
  2. Veiligheidsaspecten van autonoom varen.
  3. Simulatie, zoals onderzoek naar een brand- en evacuatiesimulatie en de ontwikkeling van een simulator waarmee studenten kunnen oefenen voor het gebruik van een free fall reddingboot.

De in dit project ontwikkelde kennis wordt gebundeld en concrete resultaten, die de veiligheid daadwerkelijk kunnen verbeteren, worden verankerd in het onderwijs en in de trainingen aan zowel studenten als de beroepspraktijk.

Simulatie

Simulatie is een speerpunt van het MIWB, wat op Terschelling enkele state-of-the-art (computer-) simulatoren beheert. Dit zijn onder andere brugsimulatoren en een machinekamersimulator. Die simulatiecultuur wordt voortgezet met de toekomstige ontwikkeling van een nieuwe simulator voor het laden en beladen van schepen, waar het lectoraat ook aan zal bijdragen. Daarnaast wordt op het moment van schrijven onderzoek uitgevoerd naar een game gericht op het aanleren van aspecten van scheepsstabiliteit. De onderzoeksvraag daarbij is of inzet van zo’n game het stabiliteitsonderricht efficiënter of effectiever zou kunnen maken.

Met wie werken we samen?

De Nederlandse maritieme sector bevat een aantal grote bedrijven en zeer veel mkb-bedrijven. Die structuur maakt dat er een grote mate van samenwerking en co-makership bestaat; weinig bedrijven hebben immers voldoende omvang om alles alleen te doen. Deze samenwerking strekt zich ook uit tot de kennis- en onderwijsinstellingen, waaronder het lectoraat MIT. Daarnaast zijn er vruchtbare contacten met brancheverenigingen, zoals de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders), NMT (Netherlands Maritime Technology), de Association of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry and Offshore Renewable Industry (voorheen IRO) en de Vereniging van Waterbouwers. In de onderwijssector zijn er goede collegiale contacten met andere Nederlandse maritieme onderwijsinstellingen, en dichter bij huis werken we samen in projecten met de zusterlectoraten Computer Vision, Wendbaar Vakmanschap, Serious Gaming, Data Science en Maritime Law.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Maritiem Instituut Willem Barentsz

Team

Het lectoraat MIT werkt iedere dag aan het ontwikkelen van nieuwe technieken voor maritieme professionals. Dat doen we middels onderzoek uitgevoerd in een multidisciplinair team, binnen het zwaartepunt Smart Sustainable Industries van NHL Stenden hogeschool.

Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken staat onder leiding van lector Herbert Koelman.

Lectorale rede dr. ir. Herbert J. Koelman

“Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat”

3.93 MB (.PDF)