Investeren in flexibiliteit hoger beroeps onderwijs voor werkenden

Flexibele deeltijd en duale opleidingen

Al méér dan 12 jaar bieden onze hogescholen opleidingen voor werkenden succesvol aan. Juist HBO opleidingen kunnen een duidelijke bijdrage leveren aan het (door)ontwikkelen van een beroepsbevolking die wendbaar genoeg is om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Als één van de pioniers in flexibel hoger onderwijs zet NHL Stenden al jaren actief in op hoogwaardig hoger beroeps onderwijs waar je in de (latere) beroepspraktijk ook écht wat aan hebt. Nationaal en internationaal. Een HBO diploma is de kroon op een mooie ontwikkeling op cognitief en persoonlijk vlak. Het is ook de officiële erkenning van een leerresultaat dat niet alleen van betekenis is voor de lerende zélf, maar ook voor zijn sociale en professionele omgeving. NHL Stenden heeft met haar jarenlange ervaring hoge ogen gegooid met haar geaccrediteerde duale en deeltijd opleidingen. Studenten en werkgevers belonen de deeltijd en duale opleidingen van NHL Stenden veelvuldig met mooie scores. Is goed dan ook niet goed genoeg? Nee! We denken dat het nog beter kan en de komende jaren krijgen we de kans daar ook de volgende stap in te maken.

Pilots flexibilisering hoger onderwijs voor werkenden

NHL Stenden is één van de hogescholen participeert in de “experimenten flexibilisering hoger beroepsonderwijs voor volwassenen”. In twee regelingen gaan hogescholen samen met werkgevers studenten en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen tot 2022 experimenteren om het HBO deeltijd en duaal flexibeler in te richten én aan te bieden om een beter antwoord te kunnen geven op de vraag van de werkende die zich om persoonlijke of professionele redenen wil door ontwikkelen op HBO niveau. Alleen deeltijd en duale opleidingen komen voor deze experimentregelingen in aanmerking.

Pilots flexibilisering

In deze regeling wordt anders dan in de huidige opzet gefocust op wat uiteindelijk de leeropbrengst/leeruitkomsten moeten zijn vanuit het HBO programma. De route (programma, leeractiviteiten) zijn niet meer standaard voor iedereen hetzelfde maar er is veel meer sprake van leerroutes die rekening houden met wat de werkende al eerder/elders heeft geleerd. Dat hoeft niet opnieuw aangetoond te worden. Vaste koppelingen tussen een strak onderwijsprogramma aan uren studielast is niet meer bepalend als het onderwijs nu meer wordt gericht op wat de lerende al kan en weet. Onderwijs kan hierdoor meer op maat voor individuen en kleine groepen worden ingericht waarbij veel meer afgestemd kan worden op de specifieke situatie van de student (en eventueel zijn werkgever). Blended learning, werkplekleren, online leren en leren in kleine groepen kan nog beter worden ingezet waarbij de persoonlijke begeleiding en betrokkenheid van onze docenten uiteraard blijft.  Bekijk de deeltijd en duale opleidingen van NHL Stenden in deze pilots.

 

Studeren in een experiment?

Als studenten nog niet klaar zijn met hun opleiding op het moment dat de experimenten eindigen, waarborgt NHL Stenden Hogeschool dat ze de opleiding kunnen voortzetten, opdat ze - bij voldoende behaalde resultaten en binnen een redelijke termijn - hun diploma kunnen halen.

Vragen, oriënterend gesprek of intake

Voor elke opleiding is een contactpersoon beschikbaar waar je terecht kunt voor een oriënterend gesprek of voor specifieke vragen. De contactpersoon staat vermeld op de website van NHL Stenden bij de betreffende opleiding.

Regelgeving tijdens de studie

Voor alle studies is uiteraard een Onderwijs- en Examenregeling en Studentenstatuut van toepassing. Bij de start in september 2016 is deze beschikbaar voor Werktuigbouwkunde en per september 2017 voor alle andere opleidingen.

Wet- en regelgeving OCW

Hiervoor verwijzen we naar de Subsidieregeling experimenten vraagfinanciering, de AMvB experimenten vraagfinanciering, de Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen en de AMvB pilots flexibilisering.