Master Social Work

M Social Work (joint degree), Master, deeltijd

Wil jij het verschil maken in de transformatie van het sociaal domein? Ben jij geinteresseerd in complexe vraagstukken? Wil jij het anders doen, zodat de mens meer centraal staat? Dan biedt de masteropleiding Social Work jou de tools om uitdagingen in het vakgebied aan te gaan.  

 • Joint degree met Hanzehogeschool Groningen: gezamenlijk onderwijsprogramma en diploma
 • Sterke koppeling van theorie en praktijk
 • Directe bijdrage aan de transformatie en innovatie in je eigen beroepspraktijk
Meer weten?
Je kunt voor deze opleiding ook naar speciale mastervoorlichtingen van de Hanzehogeschool Groningen.

Wat staat je te wachten?

Tijdens de masteropleiding Social Work ontwikkel je professionele en persoonlijke competenties op basis van actuele en relevante theorieën en concepten. Jij wordt de deskundige die bijdraagt aan een solide basis binnen het sociaal werk. Je inspireert en coacht collega’s, teams en samenwerkingspartners in het werkveld bij het vormgeven van transformatie en innovatie. 

De opleiding legt een nauwe verbinding met de praktijk. Je werkt in jouw eigen beroepspraktijk aan opdrachten. Op die manier combineer je leren en werken en doe je direct ervaring op.

Combinatie studie, werk en privé

Ben je op zoek naar verandering? Wil je doorgroeien, bijleren of je specialiseren? Bij NHL Stenden Hogeschool heb je de mogelijkheid om in deeltijd te studeren. Zo kun je een studie eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen. 

 

Studiekenmerken

Diploma

 • Master

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Inschrijven

Aanmelden voor een studie doe je via Studielink. Je kunt ook vooraf een oriёntatiegesprek aanvragen. 

Jouw loopbaan

De masteropleiding Social Work bereidt je voor op een spilfunctie in de transformatie van het sociaal domein. Op basis van brede theoretische kennis kun je analyseren, innoveren, adviseren en verbinden. Na de studie ben je klaar voor een positie als masterprofessional waarin je nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken ontwerpt en de spil wordt tussen uitvoering en beleid. Na succesvolle afronding mag je de titel Master of Social Work (MSW) voeren. 

Na het behalen van je diploma, ben je in staat om vanuit de doelen en leidende principes van de Global Definition of Social Work (IFSW, 2014):

 • mogelijkheden en randvoorwaarden te verbeteren of te ontwikkelen voor het bevorderen van sociaal functioneren in een complexe en voortdurend veranderende samenleving;
 • effectief regie te voeren ten behoeve van innovatie en meervoudige waardecreatie;
 • samen te werken met oog op duurzaam bevorderen van sociaal functioneren;
 • blijvend je professionele identiteit te ontwikkelen ten behoeve van legitimering, positionering en profilering van jezelf en je beroep;
 • het beroep te innoveren op basis van kennis en eigen onderzoek.

Onderwijsprogramma

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 4 masterclasses van ongeveer een half jaar. Elk onderdeel omvat 15 EC’s (studiepunten). In totaal moet je 60 EC’s halen voor een diploma. 

Het aantal lesuren voor de opleiding is gemiddeld 7 uur per week, maar de invulling is variabel. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 20 uur per week. Het daadwerkelijk aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

De lesdagen zijn op maandag van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen. 

Toelatingseisen Master Social Work

Voor toelating tot de opleiding heb je een verwant bachelordiploma nodig van een opleiding in de sector social work. Ook kunnen er eisen worden gesteld aan jouw huidige werkkring, zodat je leren en werken kunt combineren. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma? Ook dan zijn er misschien mogelijkheden!

Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Social Work beschik je in ieder geval over:

 • een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) in het sociale domein óf kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelordiploma;
 • een relevante werkplek (betaald of onbetaald) binnen het domein Social Work, die past bij de masteropleiding Social Work en je de mogelijkheid biedt om opdrachten en onderzoek vanuit deze opleiding in de praktijk uit te voeren. Je hebt hiervoor een intentieverklaring van je werk-/opdrachtgever nodig.;
 • een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding. Dat wil zeggen dat je stelling durf te nemen, dingen naar je toetrekt, doelgericht probeert invloed uit te oefenen en actief een bijdrage wilt leveren. Deze houding is taakoverstijgend. Dat wil zeggen dat je deze rollen zowel in de opleiding als ook in de organisatie durft te pakken. Het gaat dus verder dan wat je doet in het directe contact met cliënten. Dit kun je bij voorkeur aantonen d.m.v. uitgevoerde projecten;
 • besef van en interesse in ontwikkelingen binnen het domein Social Work op macro- en meso-niveau.  Je hebt naast oog voor je eigen caseload ook interesse in achterliggende maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen;
 • volop motivatie en zelfsturend vermogen om werken en leren te combineren en de mogelijkheid om gemiddeld ten minste 20 uur per week aan je opleiding te besteden;
 • studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie. Je begrijpt wetenschappelijke (onderzoeks-) en vakliteratuur (Nederlands- en Engelstalig), je bent in staat deze samen te vatten en met elkaar te vergelijken.

Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of gelijkwaardige werkervaring? Informeer dan naar de mogelijkheden tijdens één van onze voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten neemt ons team van docenten de mogelijkheden met je door. Binnenkort volgt er meer info over deze bijeenkomsten.

Aanmelden

Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. Nog voordat je je via Studielink aanmeldt, vraag je een intakegesprek aan door een e-mail te sturen naar mastersocialwork@org.hanze.nl. Geef in deze e-mail aan welke vooropleiding je hebt gevolgd en wat voor functie je op dit moment uitoefent.  

In dit gesprek wordt bekeken of aan de toelatingseisen wordt voldaan en de opleiding geschikt voor je is. Ter voorbereiding van het intakegesprek maak je een opdracht en laat je een intentieverklaring tekenen door de werkgever/opdrachtgever. De informatie ontvang je vanuit de opleiding samen met de beoordelingscriteria twee weken voor het gesprek. De opdracht en intentieverklaring lever je minimaal twee dagen voor het gesprek bij de opleiding in via de mail. Indien je de opleiding kunt gaan volgen krijg je informatie over hoe je je moet aanmelden.

Studieopbouw masteropleiding Social Work

Masterclasses

Tijdens de masteropleiding volg je vier masterclasses. Hierin maak je gebruik van praktijkgericht onderzoek om actuele thema’s of knelpunten binnen jouw eigen organisatie of binnen het werkgebied in kaart te brengen en tot oplossingen te komen. De resultaten zijn dus van betekenis voor de ontwikkeling en innovatie van jouw eigen beroepsomgeving!

Signaleren & Analyseren

Vanuit je eigen beroepssituatie signaleer en analyseer je actuele ontwikkelingen, trends en maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. Op basis hiervan formuleer je je eigen visie en deel je deze met je beroepsgroep.

 

In co-creatie ontwerp je een innovatieve interventie, organiseer je draagvlak hiervoor en ondersteun je de benodigde veranderingsprocessen binnen en buiten jouw organisatie en beroepsomgeving.

Samen met relevante partners ontwikkel je een nieuw businessmodel voor een samenwerkingsvraagstuk in het sociaal domein. Uitgangspunt hierbij is meervoudige waardecreatie (economisch, sociaal en duurzaamheid). Je draagt hierbij zorg voor een goede match tussen beleid en uitvoering.

Deze laatste masterclass staat in het teken van je eindthesis, waarin je door middel van onderzoek en strategisch handelen komt tot adviezen en de implementatie van oplossingen voor vraagstukken in de beroepspraktijk. In deze masterclass worden alle kwalificaties op eindniveau getoetst.

De opleiding is een joint degree van NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen. Het is een gezamenlijk onderwijsprogramma, waarbij je afwisselend onderwijs in Leeuwarden en Groningen volgt. Door deze unieke samenwerking is het mogelijk de kennis(netwerken), expertise en onderwijsfaciliteiten van de beide hogescholen te combineren. Daar profiteer jij als student van.

De lessen in Leeuwarden volg je op NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8-10. In Groningen krijg je les op de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 23 (Marie Kamphuis Borg). 

Werk en studie combineren

Bij de deeltijdopleiding Master Social Work zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, lectoren, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst.

 

Specialisaties

Onderwijsconcept

Tijdens de master Social Work leer je op nieuwe manieren kijken naar het vakgebied en jouw rol als professional. Hiertoe vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Social Work Theory (SWT), Professionele Ontwikkeling & Begeleiding (POB) en met Praktijkgericht Onderzoek (PO), de drie leerlijnen in de opleiding.

Transformatief leren

Het uitgangspunt van de master is dat je anders naar situaties leert kijken en meerdere perspectieven ontwikkelt. We noemen dit transformatief leren, waarbij je kritisch kijkt naar praktijksituaties en jouw eigen handelen hierin. Je krijgt kennis en vaardigheden om een nieuwe rol aan te nemen, anders te handelen en hoe je je hierin kunt blijven ontwikkelen.

Het ontwikkelen van jouw eigen professionele identiteit is tijdens de gehele master belangrijk. Door de uitwisseling met medestudenten, docenten, lectoren en gastdocenten biedt de opleiding een leergemeenschap waarbij je van én met elkaar leert. Je werkt samen met andere disciplines, krijgt kennis en inzicht in andere werksoorten en leert over de grenzen van je eigen beroepspraktijk heen te kijken. Hierdoor ontwikkel jij je tot een professional die vraagstukken vanuit meerdere perspectieven benadert en zo tot de beste oplossing komt.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Social Work het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.