Computer Vision

Bij bedrijven is de kwaliteit van het product of de dienst belangrijk. Met behulp van Computer Vision kun je automatisch visueel de kwaliteit beoordelen. Dit draagt bij aan een slimme industrie: een hogere kwaliteit, goedkopere, flexibelere en/of arbeidsvriendelijkere (productie)processen.

Computer Vision - het automatiseren van visuele inspecties - houdt in dat met behulp van een computer, camerabeelden worden geïnterpreteerd, waarna deze informatie wordt gebruikt om andere processen aan te sturen. Denk aan kwaliteitscontrole, automatische positie- en oriëntatiebepaling, ziektedetectie, defectmetingen en het sorteren van producten.

Het lectoraat werkt nauw samen met het kenniscentrum Computer Vision in één onderzoekslaboratorium. Samen vormen ze hét kenniscentrum op het gebied van Computer Vision binnen het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De kracht van het kenniscentrum is dat zij zowel over kennis als over apparatuur beschikt voor de gehele keten van belichting, camera’s, optiek, opstelling, algoritmen voor beeldverwerking en embedding van computer vision-toepassingen in systemen of andere software. 

Eigen UAVs 

Een nieuwe ontwikkeling binnen Computer Vision is het gebruik van Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) oftewel 'drones' voor het uitvoeren van de visuele inspecties. Bijvoorbeeld bij het inspecteren van windmolens of schouwen van sloten. 

Het lectoraat & kenniscentrum onderzoeken het geautomatiseerd (real-time) verwerken van de opgenomen beelden tot proces- of bedrijfsondersteunende informatie. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar het volledig geautomatiseerd laten vliegen van UAVs. Het lectoraat & kenniscentrum is gecertificeerd als luchtvaartbedrijf en heeft eigen UAVs.

RAAK ViaVote Smart Industries

Visuele inspectiemethodes kunnen de productie van akkerbouw en vollegrondteelt optimaliseren. Zo is effectiever en selectiever oogsten mogelijk. Maar ook het opsporen van ziektes behoort tot de mogelijkheden. Met het project RAAK ViaVote worden vraagstukken van akkerbouwers beantwoord.

De Nederlandse akkerbouw en open grond groenteteelt (vollegrondteelt) staan al jaren onder druk. De vraag naar hoogwaardige producten neemt toe, maar tegelijkertijd worden er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Nederlandse akkerbouwers kunnen hun concurrentiepositie alleen behouden door de oogst te optimaliseren.

Twee jaar lang werkte het lectoraat Computer Vision daarom binnen een consortium van bedrijven en kennisinstellingen aan het onderzoeksproject ViaVote. Dit onderzoek had tot doel om vraagstukken van akkerbouwers en producenten van landbouwmachines te beantwoorden.

Eén van de uitkomsten is het selectiever oogsten, waarbij de akkerbouwer de oogst faseert en steeds de beste en meest volgroeide producten oogst. Een andere interessante richting is het gebruik van civiele drones voor het monitoren van het groeiproces en de kwaliteit van gewassen, terwijl ze nog niet geoogst zijn.

Smart Vision for UAVs Smart Industries

Schimmels ontdekken in aardappelvelden, een brandhaard detecteren of de wieken van een windmolen inspecteren. Met een Unmanned Aerial Vehicle (UAV) - oftewel drone - is het tegenwoordig allemaal mogelijk. Het project Smart Vision for UAVs van het lectoraat & kenniscentrum Computer Vision zorgt voor innovatieve oplossingen. 

De inzet van onbemande vliegtuigen neemt de afgelopen jaren een ongekende vlucht. Steeds vaker worden drones ingezet voor praktische doeleinden, waarbij hightech camera's de ogen zijn van de opdrachtgever op de grond. Binnen de NHL Stenden Hogeschool is er de afgelopen jaren met het project Smart Vision for UAVs volop ingezet op de ontwikkeling van slimme civiele drones, die geautomatiseerd vliegen en bovendien de opgenomen beelden verwerken tot concrete proces- of bedrijfsondersteunende informatie voor de klant. En met succes, want het project heeft inmiddels innovatieve oplossingen opgeleverd voor ingewikkelde vraagstukken uit de praktijk. 

Intensief contact met het werkveld

"We werken samen met een groot consortium van bedrijven die UAVs willen inzetten voor praktische doeleinden", vertelt onderzoeker Klaas Dijkstra. "Denk aan Wetterskip Fryslân voor het schouwen van sloten, research- en consultancybureau HLB waarvoor we onderzoek doen naar ziekten in de akkerbouw, Brandweeroefencentrum Noord die we ondersteunen bij het opsporen van brandhaarden en het Leeuwarder bedrijf Epomat dat gespecialiseerd is in de inspectie en het onderhoud van turbinebladen. Dit zijn de vier hoofdvragers van innovatieve oplossingen met drones, maar er zitten nog veel meer technologische aanbieders in ons consortium.”

LapVas Smart Industries

'Naadlekkage' na een operatie is een zorgelijk probleem. Het lectoraat Computer Vision zocht in het project LapVas naar een meetinstrument dat de kwaliteit van het weefsel van de darmwand in kaart brengt.  Met behulp van het meetinstrument wordt de micro(bloed)circulatie van het weefsel zichtbaar gemaakt. Daardoor kan de opererend chirurg een betere beslissing nemen. Doel is dat er minder intensive care-opnamen nodig zijn, dat de patiënt sneller herstelt en er minder hersteloperaties nodig zijn. Met het meetinstrument zijn verschillende testen gedaan.

Samenwerking 

Naast het MCL in Leeuwarden is ook de vakgroep Biomedical Photonic Imaging van de Universiteit Twente actief betrokken bij het onderzoek LapVas. Het project is onderdeel van het bredere onderzoeksproject OK van de toekomst van innovatiebureau LIMIS, dat innovaties in de gezondheidszorg onderzoekt.

Met wie werken we samen?

Het lectoraat & kenniscentrum Computer Vision is de verbindende schakel tussen het hbo en het beroepenveld. Wij helpen bedrijven te innoveren door academische kennis toepasbaar te maken. Deze kennis delen we met studenten, zodat ze in de toekomst als innovatieve professionals het bedrijfsleven kunnen versterken.
Om dit te kunnen bereiken, is het lectoraat & kenniscentrum actief als onderzoeker en onderwijzer, maar ook als ondernemer. Het lectoraat & kenniscentrum Computer Vision werkt al jaren intensief samen met andere partijen. Daardoor hebben wij een uitgebreid relatienetwerk opgebouwd met bedrijven, leveranciers, universiteiten en kennisinstituten met wie we kennis delen en ervaringen uitwisselen. Het Cluster Computer Vision Noord Nederland is een door het lectoraat & kenniscentrum opgericht platform van meer dan dertig bedrijven in Noord-Nederland die zich bezig houden met computer vision (www.ccvnn.nl). Ook is het Plaform Beeldverwerking voor het hbo opgericht, waarin de NHL Stenden een voortrekkersrol vervult.

Team

Binnen het lectoraat Computer Vision werken verschillende disciplines samen aan de ontwikkeling van technologische innovaties. Lector Jaap van Loosdrecht is de spin in het web. Naast de onderzoekers hebben ook studenten een actieve rol binnen het team. 

In de loop der jaren heeft het lectoraat Computer Vision een groot internationaal netwerk opgebouwd. Naast studenten van eigen NHL Stenden-opleidingen als Informatica, Werktuigbouwkunde, Chemische Technologie, Technische Informatica en Elektrotechniek, zijn er ook contacten met hogescholen in het buitenland. Regelmatig komen er studenten van hbo's uit Spanje, China en Mexico naar Leeuwarden om hier mee te werken aan onderzoeken van Computer Vision.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie Technology & Innovation