nhl-stenden-default-header

NHL Stenden studenten bieden mobiliteitsonderzoek aan bij bestuur Omgevingslabs

Studenten Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool boden op donderdag 8 maart de eindresultaten aan van een onderzoek naar de toekomst van mobiliteit in Fryslân. Dit project is onderdeel van de dialoog rond de nieuwe omgevingsvisies in Fryslân. De NHL Stenden studenten overhandigden hun onderzoek aan gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân. Kielstra is stuurgroeplid van De Friese Aanpak Omgevingslabs. Hij is één van de 35 Friese bestuurders die vandaag deelnamen aan het Omgevingslab Modern Bestuur.

Omgevingslabs

De Omgevingslabs worden georganiseerd door de samenwerkende Friese overheden. Thema’s van de labs zijn: Fries Platteland, Steden en Dorpen, Water, Energie en Modern Bestuur. De resultaten van die Omgevingslabs vormen bouwstenen voor de omgevingsvisies van de overheden. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied. Dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de landelijke Omgevingswet.

Onderzoek visie op het Fryslân

Ook jongeren doen mee aan de Omgevingslabs. Bijvoorbeeld via praktijkgericht onderzoek vanuit het HBO-onderwijs. Een enthousiaste groep derdejaars NHL Stenden studenten deed onderzoek naar de toekomst van mobiliteit in Fryslân. Bijvoorbeeld naar de opkomst van de e-bike, autonome mobiliteit en demografische ontwikkelingen. De resultaten van deze onderzoeken zijn per onderwerp samengevat in een eindrapport en een poster. Bekijk hier rapportages en de samenvatting van de onderzoeken.

Modern Bestuur

In de Omgevingslabs zijn vele gesprekken gevoerd met de Friese samenleving over ontwikkelingen in de Friese leefomgeving. Daarbij komt ook de veranderende rol van de overheid naar voren. Mensen vragen meer ruimte en flexibiliteit van de overheid. Dit sluit aan bij de filosofie van de Omgevingswet om meer en sneller ruimte te bieden voor initiatieven, ontwikkelingen en maatwerk. Om minder regels op te leggen en in plaats daarvan samen spelregels af te spreken. De bestuurders van gemeenten, de provincie en het Wetterskip spraken vandaag over de manier waarop ze hier invulling aan willen geven en de vragen en dilemma’s ze dan tegenkomen.

Voor meer informatie over het onderzoek van de NHL­ Stenden studenten kun je contact opnemen met de NHL Stenden perstelefoon: +316 51 22 51 96.