Afbeelding
Photo

Circular Plastics Onderzoek

Stel je een grote berg plastic voor, 126 kilo. Zoveel kunststof verpakkingen gebruiken we gemiddeld per persoon per jaar. Willen we geen plastic soep meer in onze zeeën, dan moeten productieprocessen en consumptiepatronen radicaal veranderen en stappen zetten naar een duurzaam grondstoffenbeheer en circulaire economie. Een goed begin is het beter hergebruiken van afval. Hoe kunnen we ons afval beter scheiden en kunststof beter hergebruiken?

Lectoraat Circular Plastics doet toegepast onderzoek naar het sluiten van de kunststofkringloop. Het lectoraat analyseert en optimaliseert afvalscheidingsprocessen door de hele noordelijke keten van grondstof, productie, consumptie en afval met elkaar te verbinden. Ook onderzoekt het lectoraat chemische recycling, dat wil zeggen dat kunststof via een chemisch procedé wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstof.

In het onderzoek op het gebied van hergebruik van grondstoffen wordt onder andere gezocht naar meer toepassingen van gerecyclede kunststoffen. Zelfs upcycling behoort tot de mogelijkheden: kunststof wordt dan hergebruikt tot iets dat meer waardevol is.  

Kunststofidentificatie met een NIR-camera Smart Sustainable

Het lectoraat Circular Plastics aan NHL Stenden Hogeschool heeft een Near-Infraredcamera (NIR) aangeschaft. Met deze camera gaat het lectoraat een bibliotheek voor kunststoffen opzetten. Met behulp van deze bibliotheek moet de camera kunststofmonsters identificeren.

Met dit project wilt het lectoraat een bibliotheek opzetten voor een NIR-camera. Het voornaamste doel is dat met behulp van deze bibliotheek de camera uit een onbekend kunststofmonster kan bepalen welk soort kunststof het is. Verder gaat er onderzoek gedaan worden naar:

  • Het detecteren van multilayers in kunststoffen
  • Het detecteren van kunststoffen die met elkaar vermengd zijn
  • Het detecteren van additieven in kunststoffen
  • Het leggen van correlaties tussen de meting van de camera en mechanische eigenschappen van de kunststoffen

Het hoofddoel is het in leren van de camera met verschillende soorten kunststoffen, hieruit wordt verder onderzoek gedaan naar de bovenstaande onderwerpen.

Wilt u hier meer over weten dat kunt u contact opnemen via onderzoeksgroep.cp.ssm@nhlstenden.com

Lectoraat Circular Plastics & Onderwijs

Om daadwerkelijk te komen tot een gesloten kringloop en bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie werkt het lectoraat samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven in de regio. Omrin en de NHL Stenden zijn initiatiefnemers van het lectoraat Circular Plastics en de kenniskring. Samen doen we toegepast onderzoek naar het analyseren en optimaliseren van de scheidingsprocessen en het hergebruiken van kunststoffen. Ook ontwikkelen we een minor op het gebied van recycling en upcycling van kunststoffen. Het lectoraat Circular Plastics & Onderwijs sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) “Verantwoorde consumptie en productie”.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat en de kenniskring Circular Plastics zijn tot stand gekomen door een samenwerking van de twee hogescholen in Friesland (NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein). Het Afvalfonds Verpakkingen is namens het verpakkende bedrijfsleven aanwezig. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden steunen het initiatief. Het lectoraat onderhoudt nauwe contacten met de afstudeerrichtingen WerktuigbouwkundeChemische Technologie en Chemie.

Contact

Heb je een vraag over een van onze projecten of wil je weten welke mogelijkheden er zijn om samen te werken met studenten? Neem dan contact op!

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Circular Plastics 
Rengerslaan 10 
8917 DD Leeuwarden
06 20 33 2861
djoke.bijlsma@nhlstenden.com

Team

Het lectoraat Circular Plastics wordt gevormd door verschillende onderzoekers, docenten en studenten.  Het lectoraat staat onder leiding van lector Rudy Folkersma. Het lectoraat, een samenwerking met Van Hall Larenstein en NHL Stenden, bekleedt hij samen met dr. Jan Jager ook van NHL Stenden.