Afbeelding
Zorg voor jeugd

Een zorgeloze jeugd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal. En als iets niet lekker loopt, kan goede ondersteuning en begeleiding helpen. Maar wat is goed? Met deze vraag houdt het lectoraat Zorg voor Jeugd zich bezig.

Het lectoraat doet onderzoek naar effectieve werkwijzen en verbetering van het onderwijs en het beroep van de professionals in de jeugdsector. Onderzoek naar effectief werken en de kwaliteit in de jeugdzorg is van groot belang. Jeugdzorg is namelijk sterk in ontwikkeling, onder andere doordat gemeenten met de komst van de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg. 

We leggen daarnaast meer nadruk op de eigen kracht van jeugdigen en het probleemoplossend vermogen van het gezin en de omgeving. Deze veranderingen vragen om innovatieve oplossingen en nieuwe werkwijzen voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdsector.

Het lectoraat Zorg voor Jeugd stelt zich tot doel om het beroep en het onderwijs van beroepsbeoefenaren in de jeugdsector te verbeteren en de kwaliteit van de zorg voor jeugd te vergroten. Dit willen we bereiken door in samenwerking met de praktijk kwaliteits- en effectiviteitsvraagstukken in de hulp aan jeugdigen en gezinnen te beantwoorden. We willen kennis borgen en ontsluiten in samenwerking met het werkveld, de afdelingen Welzijn en Verpleegkunde en het kenniscentrum IAG.

Zorg voor Jeugd in de media

'Ouders, let op bij smartphone kind´ (Fries Dagblad)

Gaming en autisme Zorg & Welzijn

Voor kinderen met autisme zijn er sociale vaardigheidstrainingen. Deze blijken echter niet heel effectief. Daarom start een aantal (kennis)instellingen een onderzoek naar de ontwikkeling van digitale werkvormen die de huidige trainingen leuker en gevarieerder moeten maken en daardoor effectiever.

Een voorbeeld van een digitale werkvorm is een toolbox met interactieve oefeningen en games, te spelen op bijvoorbeeld een iPad. Kinderen met autisme, hun ouders en hulpverleners  helpen mee bij de ontwikkeling van het uiteindelijke product. Door samen te onderzoeken en te ontwerpen, ontwikkelen we oefeningen die goed aansluiten bij de doelgroep. De training wordt zo nog effectiever.

Partners

In het project werkt NHL Stenden Hogeschool samen met Hanzehogeschool Groningen, Windesheim, zorginstellingen Accare en Kinnik, RGOC, ICT-bedrijf 8D Games, enkele basisscholen (regulier en speciaal onderwijs) en het landelijke Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en van technische opleidingen zullen in multidisciplinaire teams hun bijdrage leveren aan het onderzoek. Het project start in maart 2017 en duurt tot begin 2019.

Peer School Support Project Zorg & Welzijn

Wat zijn de ervaringen van jongeren met School als Werkplaats (SAW), de ondersteuning voor jongeren met psychische problemen in het mbo? Dat is de belangrijkste vraag die het Peer School Support Project wil beantwoorden. De ervaringsdeskundigheid gebruiken we om de ondersteuning aan jongeren op het mbo verder te verbeteren.

Het vervolgonderzoek Peer School Support Project richt zich op de (ervarings)deskundigheid van mbo-studenten met School als Werkplaats (SAW). School als Werkplaats is een werkwijze die op het Friesland College wordt gebruikt, waarbij hulpverleners en welzijnswerkers (SAW’ers) naast de docent/coach aanwezig zijn. SAW'ers volgen het leerproces van de leerlingen, maar staan los van de opleidingen. Dat maakt het voor leerlingen gemakkelijker om over problemen te praten die ze liever niet met leraren delen.

Door de psycho-educatie die de SAW’ers aanreiken, ontdekken docenten en stagebegeleiders op welke manier ze hun aanpak kunnen aanpassen om deze jongeren beter te kunnen ondersteunen. De ervaringen van docenten met School als Werkplaats zijn positief, zo blijkt uit onderzoek. De werkwijze geeft docenten rust en er is sprake van minder schooluitval en minder verzuim.

Ervaringen vertalen naar tools

Het vervolgonderzoek Peer School Support Project richt zich op de ervaringen van jongeren met SAW. Doel van het onderzoek is om te komen tot een systematische inventarisatie van deze ervaringen. Deze kennis willen we ‘vertalen’ naar concrete, innovatieve en overdraagbare tools die bruikbaar zijn in de uitvoering van SAW.

Het onderzoeksproject is een samenwerking van School als Werkplaats (SAW), de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF), de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF) en WELLZO Jongerenwerk.

Kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord Nederland Zorg & Welzijn

Het Kennisplatform Kind en Echtscheiding van NHL Stenden Hogeschool wil de problematiek voor kinderen die geconfronteerd worden met een (v)echtscheiding tot een minimum beperken. In dit ontwikkelproject staan kennisdeling, effectieve preventie en ketenzorg door de samenwerkende partners in Friesland en Groningen centraal.

Het kennisplatform is een samenwerking tussen verschillende partijen in Noord-Nederland die te maken hebben met cliënten in een (v)echtscheiding. De gemeenten worden nadrukkelijk bij het platform betrokken. Alle aanwezige kennis verzamelen we en stellen we beschikbaar door middel van het platform. Deze kennis richt zich op het vroegtijdig signaleren van een mogelijke problematische scheiding tot en met de interventies bij vechtscheidingen. Ook brengen we de beschikbare (effectieve) interventies bijeen.

Instrumenten ontwikkelen

Een te ontwikkelen taxatie-instrument helpt bij het vroegtijdig signaleren van het ontstaan van een problematische scheiding. Een flowchart ondersteunt cliënten en hulpverleners bij het vinden van de meest passende hulpverlening. Deze twee instrumenten richten zich primair op de twee noordelijke provincies, maar worden mogelijk ook landelijk ingezet. Het platform faciliteert onderzoek, onderzoekt zelf en monitort interventies. Het platform sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande structuren, zoals de taskforce voor het voorkomen van kindermishandeling in Noord-Nederland.

Met wie werken we samen?

Via praktijkgestuurd onderzoek krijgt het lectoraat Zorg voor Jeugd zicht op de resultaten en effecten van werkwijzen in de zorg voor jeugd. Met deze opgedane kennis kunnen we op alle niveaus de kwaliteit van de zorg optimaliseren: in de dialoog tussen de cliënten en hulpverleners, op het niveau van interventies, teams of op instelling- en op beleidsniveau.

Het lectoraat Zorg voor Jeugd  richt zich op het gehele jeugddomein in Noord-Nederland, van onderwijs en preventieve zorg tot (gesloten) jeugdhulp en jeugd-GGZ. Verder werkt het lectoraat samen met het werkveld, de NHL Stenden-afdelingen Welzijn en Verpleegkunde en het kenniscentrum Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

In de zorg voor jeugd gaat het om de samenwerking tussen ouders, jeugdigen, professionals en professionals onderling. Evidence based practice en het benutten van practice based evidence staan in het onderzoek centraal op drie niveaus: de dialoog tussen de cliënt en professional, de teams van professionals en op het gebied van beleid. Het lectoraat Zorg voor Jeugd wil de benutting van kennis optimaliseren op al deze drie niveaus.

Focus

De focus van het lectoraat ligt op, effectief werken in de zorg voor jeugd. In het lectoraat staan evidence based practice en practice based evidence centraal. We maken gebruik van reeds bestaande kennis en krijgen door praktijkgestuurd onderzoek zicht op wat wel en niet effect heeft in de zorg voor jeugd.

Het benutten van deze gegevens heeft een centrale plek binnen het lectoraat. Hoe kunnen we met behulp van data een leer- en verbetercyclus op gang brengen en kwaliteit borgen? Hoe kunnen monitoring van uitkomsten van interventies en zorgtrajecten daar onderdeel van uitmaken? Kwantitatief en kwalitatief onderzoek komt daarbij van pas.

Team kenniskring

De spil binnen het lectoraat Zorg voor Jeugd is de kenniskring, waarin enthousiaste medewerkers van NHL Stenden Hogeschool samenwerken. De kenniskring bestaat uit Rian Meerstra, Rozemarie Spijkerman, Anneke Stam, Sarah Walburg, Marianne Wöstmann, Irene Krediet en lector Janneke Metselaar.

Het magazine ‘In dialoog! Client- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’ is een handreiking voor iedereen die betrokken is bij zorg voor jeugd. Janneke Metselaar, lector Zorg voor Jeugd bij de NHL Stenden, is vanuit de Academische Werkplaats C4Youth betrokken geweest bij de totstandkoming van het digitale magazine. Digitaal magazine ‘In dialoog! Client- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’ is online.

De Academische Werkplaatsen C4Youth, Forensische Zorg voor Jeugd, Inside out en Samen voor de Jeugd werkten samen met Zorgbelang Gelderland om hun kennis en producten op het gebied van cliënt- en omgevingsgestuurd werken te delen met professionals. Het resultaat is het digitale magazine ‘In dialoog! Client- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’ wat voor iedereen toegankelijk is.

Janneke Metselaar, lector Zorg voor Jeugd: “Vanuit de NHL Stenden ben ik als lector betrokken geweest bij de totstandkoming van het digitale magazine vanwege mijn rol in de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth in Groningen. De inbreng vanuit C4Youth voor het magazine, is het deelproject ‘Communicatie tussen hulpverleners en cliënten’ geweest. Ook hebben een aantal docenten van NHL Stenden, opleiding Zorg en Welzijn, feedback gegeven op tussenversies van het onderwijsmateriaal.”

Meer informatie

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn

06 283 170 08
margriet.dijkstra@nhlstenden.com

Zorg voor Jeugd - Lectoraat verbetert zorg voor jeugd

Teamleden