Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn

Hoe zet een (digitale) interventie de gebruiker aan tot gedrag dat bijdraagt aan zijn gezondheid en/of welzijn?

Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn wil kritisch kijken naar de meerwaarde van digitale toepassingen en verantwoord gebruik ervan in zorg en welzijn. De participatie van professionals, patiënten en cliënten in het ontwerpproces van nieuwe toepassingen is van groot belang. Ten eerste om hun ervaringen en (vak)inhoudelijke kennis. Ten tweede om met dit participatieve proces draagvlak te creëren voor de benodigde verandering.

Werkveld

Binnen het lectoraat werken we actief samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en bewoners. Al deze partners komen samen in verschillende samenwerkingsvormen.

Onderzoek

De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen het lectoraat de mogelijkheid om kennis te maken met het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek.

Binnen alle projecten met het werkveld ligt de nadruk steeds op een ontwerpgerichte benadering: hoe kunnen we samen met cliënten, patiënten, bewoners en professionals op een innovatieve (en mogelijk digitale) manier de zorg- en ondersteuning beter maken? Hierbij ligt soms meer de nadruk op het ontwerp van de digitale middelen zelf, soms meer op het implementeren van deze innovaties.

Projecten

SoVaTAss

Kinderen (9-12 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis hebben verhoogd risico op achterstanden in hun sociale ontwikkeling. Er zijn diverse interventies om sociale vaardigheden (SoVa) te stimuleren. Het effect van SoVa-trainingen valt vaak echter tegen door o.a. motivatiegebrek, maar ook een beperkte transfer van geoefende vaardigheden naar nieuwe sociale situaties. Digitale werkvormen (games, interactieve werkvormen) bieden meer variëteit, maatwerk en aansprekender oefeningen voor buiten reguliere trainingsmomenten om.

Lees meer

FAITH

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden? En hoe kunnen zorgprofessionals hieraan bijdragen? Dat zijn de vragen die centraal staan binnen FAITH (Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health) en waarvoor met de samenwerkingspartners een duurzame infrastructuur wordt gecreëerd.

Lees meer

NATALIE

Hoe kun je jongeren die langdurig thuis zitten beter begeleiden op hun route naar school en/of werk? Project NATALIE (Need Articulation Through Autonomy-Loss In Elderly) is gericht op mensen met beginnende dementie en hun (in)formele verzorgers. Het onderzoek richt zich op het genereren van fundamentele maar toepasbare kennis voor het ontwerpen van eHealth-technologie om belemmeringen in de dialoog tussen patiënten en (in)formele zorgverleners te overwinnen.

Lees meer

MEE Lab

Het MEE Lab is een laboratorium waar diverse vraagstukken en ideeën voorgelegd kunnen worden om nader te onderzoeken en/of tot verdere ontwikkeling te brengen. Er zijn bewust geen specifieke inhoudelijke thema’s gedefinieerd en ideeën hoeven dus ook niet per definitie gericht te zijn op digitale innovatie. Wel ligt de focus op innovatiebehoeften binnen het sociaal domein, primair ten behoeve van doelgroepen van MEE Noord. Dit betreft de doelgroep kwetsbare mensen met een beperking op het gebied van Licht verstandelijke beperking, Autisme Spectrum Stoornissen en/of Niet Aangeboren Hersenletsel.

Lees meer

Anders werken in de zorg

Het doel van dit project is om enkele goed werkende zorgtechnologieën te gaan implementeren die helpen om de kwaliteit van zorg vast te houden, maar waarbij tevens het streven is dat het leidt tot minder werkdruk bij het zorgpersoneel. Zorggroep Noorderbreedte is hiervan de penvoerder. Er zijn verder een zevental andere (ouderen)zorgorganisaties bij aangesloten.

Lees meer

Zorgtechnologie

In dit project is de training ‘Zorgtechnologie’ ontwikkeld om zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg meer en beter met zorgtechnologie te laten werken. Penvoerder is zorginstelling Alliade. Deelnemers van deze leergang worden gefaciliteerd om in hun directe werkomgeving een initiatiefnemende rol te vervullen wat betreft de praktische inzet van technologische hulpmiddelen.

Lees meer

Team

Sinds 2020 is Job van ‘t Veer lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn aan NHL Stenden Hogeschool. Het lectoraat wordt gevormd door de lector samen met docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Met de huidige kenniskring heeft het lectoraat een gevarieerde basis van kennis en ervaring in huis, waar vanuit ieder lid op een eigen manier invulling geeft aan de thema’s van het lectoraat.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn? Neem contact met ons op: 

Lector:
Job van ‘t Veer
job.van.t.veer@nhlstenden.com
06 185 301 04

Secretariaat:
Margriet Dijkstra 
margriet.dijkstra@nhlstenden.com 
06 283 170 08

Bezoekadres:
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD  Leeuwarden

Postadres:
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB  Leeuwarden

Vital Regions

Binnen Vital Regions richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van regio’s. We kijken vanuit economisch, sociaal en educatief perspectief naar de wereld om ons heen.

Meer info

Zorg en Welzijn

De lectoraten binnen de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn als missie: “Kinderen kunnen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

Meer info