Afbeelding
cur-coordinator-taal-en-meertaligheid-in-het-basisonderwijs

Meertaligheid & Geletterdheid

Scholen in Noord-Nederland staan voor de uitdaging om in meertalige klassen taal- en vakonderwijs vorm te geven, rekening houdend met zowel het Fries en zijn dialecten, het Nedersaksisch en zijn variëteiten, het Nederlands, de moderne vreemde talen en een groeiend aantal thuistalen van leerlingen met diverse talige achtergronden. In ons lectoraat verzamelen en onderzoeken wij kennis en ervaringen van professionals en studenten op het gebied van meertaligheid en geletterdheid en bieden wij handvaten en oplossingen voor de onderwijspraktijk. Het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) “Ongelijkheid verminderen”.

Daarbij is ons hoofddoel het optimaliseren van de taalontwikkeling van leerlingen en studenten als resultaat van interventies gericht op:

  • de ontwikkeling en implementatie van een didactiek van meertaligheid, die de waardering en het gebruik van meertaligheid in het onderwijs stimuleert en tegelijkertijd rekening houdt met regionale, migranten- en schooltalen;
  • de ontplooiing van dialogische meertalige interactie, waarbij leerlingen nieuwe kennis construeren en tegelijkertijd hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden verbeteren;
  • het tegengaan van laaggeletterdheid bij leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.
Afbeelding
joana-duarte
“Mijn droom is een maatschappij waarin elke taal er toe doet.”
Joana Duarte
Lector

Wie zijn wij

Het lectoraat overlegt regelmatig met kleine werkgroepen voor de individuele projecten of voor de verschillende onderzoekslijnen. Het lectoraat heeft een gezamenlijke kenniskring opgezet met leden vanuit:

  • De lerarenopleidingen: Pabo en tweedegraads
  • NHL Stenden: Innovation Lab / MySchoolsNetwork
  • De praktijk: leraren, directeuren en besturen
  • Organisaties: Fryske Akademy, Afûk, Cedin, Huus van de Taol, Netwerk voor Taalcoördinatoren, Nuffic
  • Beleidsmakers: Provinsje Fryslân, Provincie Drenthe
  • Onderzoek: lectoraten Early Childhood, Professionele identiteit in het onderwijs, Wendbaar vakmanschap, Vitale vakdidactiek.
Afbeelding
joana-duarte

Inauguratie dr. Joana Duarte

Op woensdag 5 februari 2020 is dr. Joana Duarte geïnstalleerd als lector Meertaligheid en Geletterdheid. Lees haar inaugurele rede uitgesproken in verkorte vorm ‘Troef of Trend’.