Afbeelding
Prettig oud worden
Afbeelding
Prettig oud worden

FAITH research

Projectleider
Job van 't Veer
Looptijd
2018 - 2026
Domeinen
Zorg en Welzijn

Iedereen wil prettig oud worden op een plek die goed voelt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het project FAITH research stelt zich ten doel dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden. 

Door kennis te ontwikkelen en te delen met andere zorgorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven kunnen we de zorg verbeteren. Wanneer we samen werken aan vraagstukken uit de praktijk, tillen we praktijkkennis naar een hoger niveau en komen we tot oplossingen die impact hebben daar waar ze nodig zijn. FAITH research werkt aan het vergroten van kennis en vaardigheden van professionals, met als doel kwetsbare mensen te ondersteunen.  

Wat is de aanleiding voor het project?

FAITH staat voor Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health. Het SIA RAAK SPRONG-project, dat praktijkgericht onderzoek vanuit hogescholen bevordert, is in 2018 gestart en loopt door tot 2026. FAITH bundelt en faciliteert onderzoek op het gebied van kwetsbaarheid, werkt aan een database, wisselt kennis, expertise en ervaringen uit en werkt aan deskundigheidsbevordering gericht op ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Hoe kunnen kwetsbare mensen de best mogelijke zorg krijgen?

Welk probleem lost het op?

Frailty (kwetsbaarheid) is een nog relatief onbekend begrip voor een probleem waar vele ouderen mee te maken krijgen. Onze stijgende leeftijd vergroot de kans op kwetsbaarheid. Kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal gebied kunnen al voor ernstige complicaties zorgen. Denk aan valincidenten, ziekenhuisopnames of vroegtijdig overlijden. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen kwetsbaar zijn.

FAITH research richt zich op:

 • ouderen
 • mensen waarbij sprake is van vroegtijdige veroudering (mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking)
 • de sociale omgeving van (vroegtijdig) ouderen
 • zorgprofessionals 

Wie is het projectteam?

Aanpak projectteam

In leernetwerken, ateliers, (innovatie) werkplaatsen en projecten werken zorgprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan actuele uitdagingen en vraagstukken, die vaak worden ingebracht door cliënten en hun naasten.

Binnen FAITH bundelt een groot aantal partijen haar expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak met oog voor de mogelijkheden van technologie en eHealth.

We delen kennis en vaardigheden over kwetsbaarheid. De FAITH-Academy richt zich specifiek op de kennisontwikkeling van professionals, onderzoekers en studenten en docenten door lezingen, scholingen, leernetwerkbijeenkomsten en in innovatiewerkplaatsen waar de studenten van diverse opleidingen onderzoek doen naar actuele vraagstukken en oplossingen met prototypes aanreiken. 

De kruisbestuiving binnen FAITH levert geregeld nieuwe projecten op die door het lectoraat worden opgepakt, evenals promotietrajecten vanuit specifieke onderzoeksvragen. 
 

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Lopende en afgeronde onderzoeksprojecten:

 • Kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie

 • MONDAY - Monitoring Nutritional Status and Dietary Intake

 • Leren van casussen; Een Fries leernetwerk gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan mensen die verward gedrag vertonen

 • Dementia caremapping in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking en dementie

Lees meer over lopende en afgeronde onderzoeken op de FAITH website

Projectpartners

 • Hanzehogeschool Groningen

 • Regieorgaan SIA

 • Verschillende (zorg)organisaties in Noord-Nederland

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...