iHuman - Welzijn Zorg Digitaal

Gezond oud worden. Dat wil toch iedereen? En dan zo lang mogelijk zelfstandig en actief blijven. Dit ideaal is een pittige uitdaging in onze huidige tijd van vergrijzing en ontgroening. Het aantal ouderen met welzijns- en gezondheidsproblemen stijgt, de zorgkosten lopen op en een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er minder zorgpersoneel is. Hoe zetten we technologische mogelijkheden in voor zorg en welzijn?

Het lectoraat iHuman Welzijn Zorg Digitaal onderzoekt technologische mogelijkheden voor de zorg en richt zich daarbij op vier kernthema’s die van belang zijn voor ouderen: langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, participatie en werkprocessen van zorgprofessionals. Het lectoraat adviseert, ontwikkelt, implementeert en onderzoekt innovatieve praktijkconcepten of prototypen. Altijd op basis van een verantwoorde wetenschappelijke aanpak.

Ga de uitdaging aan

Vergrijzing daagt uit! In het beeld over oud worden speelt behoud van eigen regie en gezond oud worden (Healthy Ageing) een belangrijke rol. Behoud van eigen regie betekent: zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen bestaan. Gezond oud worden is allereerst behoud van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar vooral ook een proces dat ouderen in staat stelt een zelfstandig leven van goede kwaliteit te (blijven) leiden en aan de samenleving te blijven meedoen.

In het lectoraat iHuman gaan we als hoger onderwijs samen met werkveld, bedrijven en burgers deze uitdagingen aan. iHuman staat voor het vinden van oplossingen in welzijn en zorg door het verbinden van nieuwe technologische mogelijkheden met problemen die de mens ervaart.

3 manieren waarop games kinderen met autisme helpen

Hoe kan een game kinderen met autisme helpen? Onze onderzoeker Job van ’t Veer vertelt het je aan de hand van 3 inspirerende praktijkvoorbeelden! 

Lees het artikel

Projecten

InnovatieWerkPlaats (IWP) Zorg & Welzijn

Het lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal van NHL Stenden Hogeschool kent sinds 2013 een InovatieWerkPlaats (IWP) rond het thema ‘eHealth en Serious Gaming’. Centraal staat de gerichte aandacht voor eHealth-toepassingen ter verbetering van de zorg. Het gaat hierbij om technologie ter ondersteuning van zowel burgers als professionals.

Binnen de InnovatieWerkPlaats (IWP) ligt het accent op de levensfase van burgers die in hun zelfstandig functioneren een eerste ‘niet pluis’ gevoel kennen. Essentieel hierbij is om te zorgen dat burgers zo lang mogelijk redzaam blijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij middelen krijgen aangereikt om zelf te investeren in voorzorg. Dit doen we vanuit het idee om vorm te geven aan vraag-gestuurde zorginnovatie en participerend burgerschap; de belangrijke veranderingen in de zorg en preventie van zorg.

De IWP ‘eHealth and Serious Gaming’ wil deze middelen ontwikkelen en focust daarbij op voeding, mobiliteit en sociale participatie. Zorgdiagnostiek vormt een belangrijk onderdeel van voorzorg. Voor de in zijn redzaamheid bedreigde burger wordt vanuit zorgdiagnostiek een eHealth dienst ontwikkeld. Met behulp van een game krijgt de burger inzicht in het eigen functioneren. Tot nu toe hebben de werkzaamheden binnen de IWP zich gericht op de aspecten mobiliteit en sociale participatie en is samen met de toekomstige eindgebruikers een game ontwikkeld.

Studenten en docenten van het lectoraat iHuman van NHL Stenden voeren het onderzoek uit, in samenwerking met medewerkers van Zorggroep Noorderbreedte, Grendel Games, Lable, Sport Fryslân en Hanzehogeschool Groningen.

Benieuwd hoe een serious game de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende ouderen kan verbeteren? Bekijk de informatiefilm IWP Vossenjacht

Team

  • Dr. Job van ’t Veer
  • Hetty Kazimier
  • Wiebe Kooistra

Geriatrische Voedingsmeter App Vital Regions  

Hoe kun je snel en nauwkeurig meten of een oudere patiënt bij binnenkomst in het ziekenhuis ondervoed is? Dat is de vraag waar studenten van NHL Stenden zich samen met de experts van ziekenhuis MCL (afdeling Geriatrie) en software-ontwikkelaar Lable over hebben gebogen. Het resulteerde in de Geriatrische Voedingsmeter App. 

Tijdens het verblijf kan met de Geriatrische Voedingsmeter App supersnel geregistreerd worden wat de patiënt eet en drinkt. Vervolgens berekent de applicatie de hoeveelheid eiwitten, energie en vocht die de patiënt nog te kort komt. De applicatie is in het MCL onderzocht en positief geëvalueerd. Uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van binnenkomende oudere patiënten ondervoed is.

Met de ontwikkelde Web App ‘Geriatrische voedingsmeter’ lukt het verpleegkundigen op de geriatrische afdeling om mensen inzicht te bieden, waardoor ze voldoende gaan eten en drinken. Binnen tien dagen zijn mensen gemiddeld weer uit het ziekenhuis en ontstaat het risico dat men weer terugvalt in oude eet-/ drinkpatronen. 

Met een doorontwikkeling van de App en een web-omgeving maken we het mogelijk de ondersteuning van de ‘Digitale voedingsmeter’ in de thuissituatie door te zetten. Hiervoor loopt momenteel een ontwerponderzoek waarbij een gebruikersgroep van 75+ gemonitord wordt, terwijl we de App door ontwikkelen en onderzoeken op gebruikersvriendelijkheid, behoeften, mogelijkheden en registratie.

Studenten van de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en studenten van de opleiding HBO-V voeren de onderzoeken uit. Als de proef goed verloopt wordt de applicatie voor patiënten die het ziekenhuis verlaten ook thuis toegankelijk, zodat zij zichzelf kunnen monitoren en hun eet- en drinkgewoonten kunnen verbeteren.

Team

Robotica Zorg & Welzijn

Kan een sociale robot ondersteuning bieden bij de verzorging en verpleging van mensen met een beginnende dementie die nog thuis wonen? Deze vraag onderzoeken we in het Do-It-Yourself Patient project Robotica, een samenwerking tussen NHL Stenden en Windesheim. 

Robots kunnen mogelijk bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving. In het Do-It-Yourself Patient project Robotica onderzoeken studenten de inzet van de sociale robot Tessa. Start-up bedrijf Tinybots in Nijmegen ontwikkelt deze kleine pratende robot voor mensen met dementie en hun familie. Tessa  helpt mensen met dementie door het geven van dagelijkse herinneringen, suggesties en het spelen van persoonlijke muziek.

Studenten die de minor eHealth & eSocial Work volgen, werken mee aan dit project. Een andere student maakt na uitgebreid onderzoek inzichtelijk in hoeverre we de sociale robot Tessa kunnen inzetten ter ondersteuning bij de verzorging en verpleging van mensen met beginnende dementie in de thuissituatie. Daarmee dragen we bij aan het behoud en de versterking van hun zelfredzaamheid.

Team

Met wie werken we samen?

De kennis van het lectoraat iHuman verspreiden we zo veel mogelijk, zodat het direct toegepast kan worden in het onderwijs en de dagelijkse zorgpraktijk. Het lectoraat werkt dan ook nauw samen met tal van regionale partners op het terrein van zorg en welzijn, mkb-ondernemingen en overheden.

Het lectoraat iHuman werkt samen met diverse partners uit het werkveld. De samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en regionale partners zoals welzijns- en zorgorganisaties, mkb ondernemingen en (lokale) overheden levert goede mogelijkheden op voor kruisbestuiving tussen theorie en praktijk. NHL Stenden en de regionale partners bieden samen een platform voor de verdere ontwikkeling en praktische toepassing van de beoogde kennis.

Kernthema’s praktijkgericht onderzoek

De hoofdtaak van het lectoraat is het doen van praktijkgericht onderzoek dat direct na afronding of al tijdens de uitvoering praktisch bruikbare, innovatieve oplossingen oplevert. Die zijn noodzakelijk om in te spelen op de stijging van het aantal oudere burgers met welzijn- en gezondheidsproblemen (vergrijzing) en de schaarste op de arbeidsmarkt (ontgroening).

Praktijkgericht (toegepast) onderzoek is in eerste instantie gericht op het oplossen van praktische problemen waar professionals in de praktijk tegen aan lopen. Het praktijkgerichte onderzoek naar innovatieve oplossingen is te ordenen in vier kernthema’s, waarmee we aansluiting zoeken op de hulpvraag van de ouder wordende burger. Deze kernthema’s zijn:

  • Langer zelfstandig thuis wonen
  • Zelfredzaamheid
  • Participatie
  • Werkprocessen van zorgprofessionals

De uitkomsten van het praktijkgericht onderzoek zijn relevant voor de beroepspraktijk en worden zowel in de praktijk als in het onderwijs actief geïmplementeerd.

Kennisontwikkeling

Naast praktijkgericht onderzoek kent het lectoraat een taak met betrekking tot het verwerven, implementeren en verspreiden van kennis. Professionaliseren van docenten en actief bijdragen aan onderwijs en onderwijsvernieuwing maken hier deel van uit. Het accent van het lectoraat binnen NHL Stenden ligt op kennisontwikkeling. Praktijkgericht onderzoek voeren we uit met regionale partners op het terrein van welzijn en zorg, mkb -ondernemingen en overheden met als doel om kennis te verkrijgen en deze vervolgens te kunnen verspreiden en direct toe te passen in het onderwijs en de praktijk.

Door middel van onderzoek en het verspreiden van de resultaten hiervan draagt het lectoraat bij aan de ontwikkeling van Best Practice dan wel Evidence Based Practice. De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen het lectoraat de mogelijkheid om kennis te maken met het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek.

Studenten

Onderzoek doen bij iHuman?

Studenten spelen een actieve rol in het onderzoek van het lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal. Daarbij kun je denken aan praktijkonderzoeken en stages, maar ook betaald via het leerbedrijf. Wil je in of naast je studie via het lectoraat onderzoek doen naar technologische innovaties in zorg- en welzijnsorganisaties?

Wil jij onderzoek doen naar innovatieve toepassing van technologie in zorg- en welzijnsorganisaties en daarbij samenwerken met en begeleid worden door professionele onderzoekers op dat terrein? Dan kun je terecht bij het lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal. Door diepgaand onderzoek te doen naar dit thema, leer je hier in een kort tijdsbestek veel over. Regelmatig verricht het lectoraat op eigen initiatief of in opdracht van anderen onderzoek naar technologische innovaties in zorg- en welzijnsorganisaties waar studenten aan meewerken.

Praktijkonderzoek en minors

Als student kies je tijdens je opleiding voor 1 à 2 minoren, waarvan minimaal één een verdiepende minor is die past binnen je opleiding. Tijdens een minor ga je een praktijkonderzoek doen naar een onderwerp dat relevant is voor de minor. Binnen het instituut Zorg en Welzijn biedt de minor iHuman deze mogelijkheid.

Stages en afstuderen

Je kunt bij het lectoraat je derdejaars stage of afstudeerstage lopen als je aan de vereisten voor toelating tot de stage voldoet. Ook kan het lectoraat je helpen een stageplaats te vinden. Soms verzorgt het lectoraat - extra - begeleiding tijdens je stage. Voorwaarde voor elke stage is dat je een gemotiveerde, meer dan gemiddelde student bent en dat het onderwerp van je stage aansluit bij een van de lopende onderzoeken van het lectoraat.

Meer informatie

Wil je iets doen wat relevant is voor je studie en verdere ontwikkeling, dan kun je informeren bij job.van.t.veer@nhlstenden.com.

Team

Binnen het lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal werken we in een interdisciplinair team, bestaande uit onderzoekers, docenten en studenten aan vraagstukken uit de praktijk. Lector Job van ’t Veer is de spin in het web.

De focus van het lectoraat is gericht op de toekomstige en huidige ouderen met welzijns- en zorgvragen. Hen willen we uitdagen de stap te zetten naar het toepassen van woon- en zorgtechnologie als hulpmiddel om zelfredzaam te blijven of weer te worden. Daarnaast dagen we professionele hulpverleners uit om op interactieve wijze, gebruikmakend van internet en andere sociale media, met hun cliënten te communiceren.

De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen lectoraten de mogelijkheden kennis te maken met het doen van innovatieve projecten en onderzoek.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn