zorg innovatie psychiatrie

Zorg & Innovatie in de Psychiatrie

Ben je gek? Niemand noemt je nog zo als je een psychiatrische aandoening hebt. Je bent niet je ziekte. Een aandoening heeft vaak grote impact op je leven. Daarom richt de geestelijke gezondheidszorg zich tegenwoordig meer op de gevolgen van een aandoening op het dagelijks leven dan op het ziektebeeld zelf.

Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie wil de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening verbeteren. De vraag naar innovatie en effectieve hulp wordt steeds groter, en ook de beperkte zorgbudgetten vragen om vernieuwing van de hulpverlening. De belangrijkste aandachtspunten binnen het lectoraat zijn:

  • Het voortijdig detecteren van mensen met een verhoogd risico om een ernstige psychiatrische aandoening te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van herstel-ondersteunende zorg en zelfmanagement. Dit laatste onderwerp vereist ook andere competenties van professionals in de psychiatrische zorgverlening.

Kenniskring

Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie wordt gevormd door docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen aan NHL Stenden Hogeschool. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Samen vormen zij de kenniskring. Leden uit de kenniskring zijn betrokken bij diverse projecten die veelal samen worden uitgevoerd met medewerkers uit zorg- en welzijnsorganisaties. De kenniskring bestaat uit medewerkers van GGZ Friesland en medewerkers van de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn van NHL Stenden Hogeschool. Ook werken we actief samen met de opleiding Serious Gaming, waarbij serious gaming en virtual reality een oplossing kunnen bieden bij het verminderen van sociale angsten of het bevorderen van sociale vaardigheden bij kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Projecten

Het project Verwarde personen wil de opvang van personen die verward gedrag vertonen en als gevolg daarvan in aanraking komen met politie (en soms ook justitie) beter organiseren. Het project is een samenwerking tussen het NHL Stenden-lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, politie, GGZ Fryslân, ZIENN en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). 

Het thema 'verwarde personen' is regelmatig in het nieuws. Met name gemeenten brengen deze groep in verband met knelpunten in de ambulantisering van de GGZ en zien het als een probleem dat dient te worden opgelost door de GGZ-aanbieders. Maar wie zijn deze mensen die door de politie worden bestempeld als verward persoon?

Ook is onbekend hoe de zorg aan deze groep eventueel verbeterd kan worden en door wie. Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie wil daarom in samenwerking met politie Fryslân, GGZ Fryslân, ZIENN en VNN meer zicht krijgen op deze groep.

Een Fries leernetwerk gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan mensen die verward gedrag vertonen.

Presentatie Kick-off bijeenkomst

Vlog Michael Kaptein

Projectbeschrijving ZonMw

Leergang Verward gedrag

Ondersteuning op maat

Kwalitatief onderzoek moet duidelijk maken hoe relevante sleutelfiguren van de betrokken organisaties vanuit hun perspectief kijken naar de problematiek rondom verwarde personen. Wat is volgens hen nodig om deze doelgroep te ondersteunen? Samen met de kwalitatieve verkenning kunnen er mogelijk ook aanbevelingen worden gedaan over een eenduidige registratie van relevante gegevens rondom ‘verwarde personen’ door de betrokken organisaties.

Studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Social Work van NHL Stenden Hogeschool geven ondersteuning bij de uitvoer van het onderzoek.

Smart Alert

Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie en GGZ Friesland onderzoeken de mogelijkheden van de app Smart Alert. Deze app moet met behulp van diverse sensoren een aankomende manische of depressieve periode kunnen herkennen. Door bewustwording kan de app-gebruiker zijn of haar gedrag voortijdig bijsturen.

Smart Alert registreert hoe actief iemand is op een dag, door onder andere de stappen, het belgedrag, het social media-gebruik en de slaapactiviteit te meten. Op basis van deze informatie kan de app de gebruiker vertellen of er sprake is van gedragsverandering die mogelijk kan leiden tot een terugval. Het doel is om de gebruiker meer bewust te maken van deze gedragsverandering zodat hij of zij daarop kan inspelen. De app wordt samen met de gebruikers doorontwikkeld op basis van design research.

Ga voor meer informatie naar: https://smart-alert.nl

Openheid geven: vertel ik het wel of vertel ik het niet?

Veel jongeren die psychische klachten hebben worden hierdoor (ernstig) gehinderd tijdens de studie. Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie is daarom in september 2016 gestart met het project Openheid, in samenwerking met het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen.

Zes procent van de jongeren in het hoger onderwijs heeft psychische problemen en ondervindt hiervan hinder tijdens de studie. Ook hebben zij een verhoogd risico op het voortijdig verlaten van een opleiding. Naar aanleiding hiervan ontstond het idee om jongeren te helpen beslissen of zij openheid willen geven over hun ervaren psychische klachten.

‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’, is dan ook de leus waarmee veertien onderwijsprofessionals in het voorjaar van 2016 zijn getraind in het hanteren van een speciaal ontwikkelde methode om deze inzichten te helpen verhelderen. De methode maakt gebruik van vijf stappen, namelijk: of je het vertelt; wat je vertelt; wie je het vertelt; wanneer je het vertelt en hoe je het vertelt.

Van zowel de NHL Stenden als Hanzehogeschool zijn docenten en decanen getraind om de vragenlijst te bespreken met studenten die mee willen doen.

Verdere ontwikkeling

Het doel is de vragenlijst verder te ontwikkelen. Deelnemende studenten werken dan bijvoorbeeld mee aan een onderzoek dat gekoppeld is aan dit project. In een groepsgesprek worden verschillende deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met de vragenlijst, het zogenaamde Openheid-instrument. Op basis van de meningen van studenten wordt het instrument getoetst en waar nodig aangepast.

Wie zijn wij

‘Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie wordt gevormd door docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen aan NHL Stenden Hogeschool. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Samen vormen zij de kenniskring. Leden uit de kenniskring zijn betrokken bij diverse projecten die veelal samen worden uitgevoerd met medewerkers uit zorg- en welzijnsorganisaties. De kenniskring bestaat uit medewerkers van GGZ Friesland en medewerkers van de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn van NHL Stenden Hogeschool. Ook werken we actief samen met de opleiding Serious Gaming, waarbij serious gaming en virtual reality een oplossing kunnen bieden bij het verminderen van sociale angsten of het bevorderen van sociale vaardigheden bij kinderen met een autisme spectrum stoornis

Met wie werken we samen?

De vraagstukken uit de praktijk bepalen in belangrijke mate het onderzoek en de methodologische benadering van het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie. Innovatie staat hierbij voorop.

Het lectoraat werk samen met GGZ Friesland en andere instellingen in het werkveld,  relevante kennisinstellingen zoals andere lectoraten binnen NHL Stenden en lectoren vanuit andere hogescholen. Ook vindt praktijkonderzoek en kennisontwikkeling plaats in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum, de Rijksuniversiteit Groningen en het Trimbos-instituut.

GGZ Friesland

In het lectoraat werkt NHL Stenden actief samen met GGZ Friesland, de zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg in Friesland. Naast het leveren van inhoudelijk goede zorg volgens de laatste inzichten, sluit GGZ Friesland met behulp van innovatieve projecten aan bij de veranderende vragen uit de samenleving.

Ga voor meer informatie naar: www.ggzfriesland.nl

Publicaties

De post hbo-module ‘Verward Gedrag’
Functionele amnese op basis van ICF
Functionele amnese op basis van ICF (werkblad)
Zorg en innovatie in de psychiatrie NL
Oral health experiences and needs among young adults after a first-episode psychosis: a phenomenological study
Relapse in anorexia nervosa: a systematic review and meta-analysis
Werken met de International Classification of Functioning

Kuipers, S.A., Castelein, S., Keuning, A., Kronenberg, L., Boonstra, N. (2020). Oral health interventions in patients with a mental health disorder: A scoping review and a critical appraisal of the literature.  In preparation.

Kuipers, S.A., Castelein, S., Barf, H., Kronenberg, L., Boonstra, N. (2020). Risk factors and oral health-related quality of life: a problem in patients after a first-episode psychosis or a problem within the young adult’s group? A case-control comparison.   Submitted

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn

Video

Veel verpleegkundigen in de psychiatrie werken met de ICF, een classificatiesysteem van de WHO. De ICF helpt om inzicht te krijgen in de relatie tussen klachten en het functioneren. Wil je weten hoe de ICF in zijn werk gaat, kijk dan bijgaande video.