Siebrich de Vries

Siebrich de Vries is sinds 1 oktober 2018 werkzaam als lector Vitale Vakdidactiek bij NHL Stenden Hogeschool. Haar drive is zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen, en haar missie is om daar in de noordelijke regio haar steentje aan bij te dragen. De vakdidactische bekwaamheid van leraren is hierbij voor haar de sleutel. Ze is haar loopbaan in het onderwijs begonnen als docent Frans, en heeft als zodanig gedurende acht jaar in vo en ho gewerkt. Sinds 1991 werkt ze bij de RUG, achtereenvolgens als vakdidacticus Frans, nascholingscoördinator, afdelingshoofd scholing & professionalisering vo en ho, en lerarenopleider/onderzoeker. In 2014 promoveerde ze op een proefschrift getiteld Student orientation as a catalyst for career-long teacher learning. Van 2014-2017 was ze projectleider van twee Lesson Study-PLG’s, een samenwerking van 12 noordelijke scholen, NHL en RUG. In 2016 heeft ze samen met Sui Lin Goei (Windesheim/VU) en Nellie Verhoef (UT) het consortium Lesson Study NL opgericht. Naast het lectoraat blijft ze nog een dag per week verbonden aan de RUG, met name voor promovendibegeleiding op het gebied van Lesson Study en als linking pin tussen NHL Stenden Hogeschool en de RUG op het gebied van het onderzoek in de lerarenopleiding, de aanpak voor de verdere professionalisering van leraren, in combinatie met een onderzoeksagenda voor de vakdidactiek.